Caritas Phan Thi?t: t? ch?c trao xe l?n cho ng??i khuy?t t?t

Sáng ngày 10/04/2019, Caritas Phan Thi?t hân h?nh ???c ?ón ti?p H?i American Wheelchair Mission và Sr Nguy?n H?ng Hà, anh Tr??ng V?n L?c Gia ??i di?n v?n phòng Caritas Vi?t Nam ??n th?m và trao t?ng 50 chi?c xe l?n, 10 chi?c xe l?c cùng m?t s? g?y, khung cho các b?nh nhân và ng??i khuy?t t?t có hoàn c?nh khó kh?n trong Giáo Ph?n t?i các ?i?m: Giáo x? V? Hòa (H?t ??c Tánh), Tu ?oàn Bác Ái Xã H?i (H?t Hàm Tân), Giáo x? Hi?p ??c (H?t Hàm Thu?n Nam), và V?n phòng Caritas (H?t Phan Thi?t).

?ây th?c s? là món quà ý ngh?a, thi?t th?c nh?m h? tr? các b?nh nhân và ng??i khuy?t t?t có ph??ng ti?n di chuy?n, thu?n ti?n trong vi?c sinh ho?t, t? ch?m sóc b?n thân, giúp NKT gi?m b?t ???c gánh n?ng cho nh?ng ng??i thân trong gia ?ình, t? ?ó t?o ?i?u ki?n cho h? s?ng vui v?, t? tin và v??n lên hòa nh?p v?i c?ng ??ng.

?ó c?ng là món quà cao quý, là l?i ??ng viên tinh th?n th? hi?n tình liên ??i yêu th??ng, s? quan tâm và chia s? c?a các m?nh th??ng quân dành cho các b?nh nhân và ng??i khuy?t t?t t?i Giáo ph?n Phan Thi?t.

?úng 10 gi? ?oàn ?ã t?i Giáo x? V? Hòa là ?i?m ??u tiên th?m và trao xe cho ng??i khuy?t t?t. ? ?ây, ?oàn ?ã ???c Cha Qu?n x? Giuse Nguy?n Ti?n D?ng c?ng là Cha ??c trách Caritas H?t ??c Tánh, ?ón ti?p cách n?ng h?u. Các b?nh nhân c?ng ?ã ??n t? s?m ?? ???c nh?n nh?ng chi?c xe l?n, xe l?c nh? là ph??ng ti?n giúp h? ti?p t?c ti?n b??c trong cu?c s?ng c?ng nh? trong công vi?c m?u sinh hàng ngày c?a b?n thân.

K?t thúc trao t?ng xe l?n t?i giáo x? V? Hòa, ?oàn ti?p t?c di chuy?n v? Tu ?oàn Bác Ái Xã H?i. V?a t?i n?i chúng tôi nhìn th?y các b?nh nhân t?p trung ??y ?? và ?ang ch? ??i trong b?u khí vui t??i, náo nhi?t. Bên c?nh ?ó, ?oàn còn nh?n ???c s? ?ón ti?p n?ng nhi?t c?a Quý Th?y trong Tu ?oàn, ban Caritas H?t Hàm Tân. T?i ?ây, ?oàn trao t?ng nh?ng chi?c xe l?n, xe l?c và g?y cho b?nh nhân c?ng nh?  ng??i khuy?t t?t. M?c d?u tr?i ?ã khá tr?a v?i cái n?ng nóng c?a khí h?u, nh?ng ?oàn v?n c? g?ng ti?p t?c công vi?c c?a mình và di chuy?n v? Giáo x? Hi?p ??c, ? ?ây ?oàn ???c Cha Qu?n x?, Caritas Giáo x? ân c?n ?ón ti?p m?i dùng c?m tr?a t?i Giáo x? và sau ?ó ?oàn th?m h?i trao xe l?n cho các b?nh nhân t?i H?t Hàm Thu?n Nam.

K? ti?p, ?oàn di chuy?n v? tòa Giám M?c. ?ây là ?i?m cu?i c?a chuy?n th?m và trao t?ng, v?i nh?ng chi?c xe l?n, xe l?c còn l?i ?ã ???c ?oàn trao cho ng??i khuy?t t?t thu?c h?t Phan Thi?t. Có m?t s? ng??i khuy?t t?t và b?nh nhân s?c kh?e quá y?u, di chuy?n khó kh?n không ??n tr?c ti?p nh?n xe ???c, thì nh?ng ng??i thân ?ã thay m?t nh?n giúp. Trên khuôn m?t c?a m?i ng??i r?ng r? n? c??i và tràn ??y ni?m vui, h?nh phúc.

M?c d?u b?nh nhân và nh?ng ng??i khuy?t t?t r?i rác thu?c nhi?u ??a ?i?m, cách xa nhau nh?ng ?oàn ?ã không qu?n ng?i khó kh?n, s?p x?p th?i gian trong m?t ngày ?? ??n th?m h?i, khích l? và t?n tay trao xe cho b?nh nhân và ng??i khuy?t t?t. ?ây qu? là m?t vi?c làm cao quý ??y tình yêu không sao di?n t? h?t b?ng l?i ???c.

??i di?n cho nh?ng b?nh nhân, ng??i khuy?t t?t có hoàn c?nh khó kh?n, Cha Phêrô Nguy?n ?ình Sáng Giám ??c Caritas Phan Thi?t, h?t lòng tri ân H?i American Wheelchair Mission và Caritas Vi?t Nam, cùng quý ân nhân, các m?nh th??ng quân xa g?n, ?ã qu?ng ??i chia s? nh?ng món quà ??y ý ngh?a mang l?i ni?m vui, h?nh phúc cho h? trong cu?c s?ng.

Chúng con c?ng xin chân thành cám ?n Quý Cha x?, Quý Th?y Tu ?oàn Bác Ái Xã H?i, ban Caritas các Giáo x? ?ã cùng ??ng hành, c?ng tác v?i chúng con trong vi?c th?m h?i, kh?o sát ?? nh?ng b?nh nhân và ng??i khuy?t t?t có hoàn c?nh khó kh?n ???c h? tr? nh?n xe hôm nay.

Nguy?n xin Thiên Chúa luôn ??ng hành, chúc lành và tr? công b?i h?u cho t?t c? Quý v?.

BTT Caritas Phan Thi?t