QUY CH? CARITAS VI?T NAM

Logo Caritas Vi?t Nam (x. Quy Ch?, ?i?u 4)
Logo Caritas g?m hình Thánh Giá v?i các ng?n l?a màu ?? to? ra xung quanh và phía d??i là dòng ch? Caritas Vi?t Nam.
R?t nhi?u t? ch?c Caritas qu?c gia ?ã dùng hình ?nh này theo ý ngh?a sau ?ây: Thánh Giá là trung tâm ?i?m c?a m?i ho?t ??ng bác ái vì vi?c hi?n thân trên th?p giá c?a ??c Giêsu Kitô là hành ??ng yêu th??ng cao c? nh?t mà Ng??i th?c hi?n cho Thiên Chúa và cho con ng??i.
Chi?u d?c c?a Thánh Giá t??ng tr?ng s? liên k?t c?a con ng??i v?i Thiên Chúa, chi?u ngang nói lên trách nhi?m c?a con ng??i ??i v?i nhau trong xã h?i (x. 1Ga 4,20-21). Hai chi?u này c?n t??ng ?ng v?i nhau. Nh?ng ng?n l?a lan to? ra t? Thánh Giá bi?u l? tác ??ng c?a Chúa Thánh Th?n: “Tình yêu ??c Kitô thúc bách tôi” (x. 2 Cr 5,14). Ng??i thôi thúc m?i thành viên Caritas th?c hi?n vi?c bác ái ?? ph?c v? anh ch? em ??ng lo?i.

N?n t?ng Thánh Kinh và th?n h?c c?a ho?t ??ng bác ái xã h?i (x. Quy Ch?, ?i?u 5)
Caritas Vi?t Nam ho?t ??ng d?a trên nh?ng ?òi h?i c?a Tin M?ng, ?? góp ph?n xây d?ng m?t xã h?i công b?ng, liên ??i và huynh ??, trong ?ó quy?n l?i và nhu c?u c?a ng??i nghèo ???c tôn tr?ng cách x?ng ?áng.
Caritas Vi?t Nam d?a trên m?y suy t? c?n b?n v? Thánh Kinh và Th?n h?c sau ?ây:
1. Thiên Chúa Cha, ??ng h?ng yêu th??ng và giàu lòng th??ng xót, là ngu?n n?ng l?c c?a  Caritas.
2. ??c Kitô và s? ?i?p c?a Ng??i là m?c ?ích và s? c? v? cho Caritas
3. Chúa Thánh Th?n là ngu?n s?c m?nh c?a Caritas
4. Giáo H?i là g??ng m?u sinh ho?t c?a Caritas
5. Ng??i tín h?u tham gia ho?t ??ng Caritas là ng??i s?ng m?u nhi?m tình yêu c?a Ba Ngôi Thiên Chúa ?? tìm ???c n?ng l?c n?i Chúa Cha, s? ph?c v? nh? Chúa Kitô, s?c m?nh c?a Chúa Thánh Th?n và s? hi?p thông v?i Giáo H?i.

M?c ?ích (x. Quy Ch?, ?i?u 6)
D??i s? ch? ??o c?a H?GMVN, Caritas Vi?t Nam th?c hi?n các ho?t ??ng bác ái xã h?i theo nh?ng m?c ?ích sau:
1. Th?ng ti?n và phát tri?n con ng??i toàn di?n.
2. S?ng Phúc Âm gi?a lòng dân t?c.
3. Phát huy tình yêu th??ng bác ái, liên ??i gi?a m?i ng??i trong xã h?i.
4. Giúp ?? kh?n c?p khi có thiên tai hay d?ch b?nh.

Tôn ch? (x. Quy Ch?, ?i?u 7)
Caritas Vi?t Nam ho?t ??ng theo nh?ng tôn ch? sau:
1. B?o v? nhân ph?m và s? s?ng con ng??i, nh?t là ng??i nghèo kh?, y?u kém trong xã h?i.
2. D?n thân ho?t ??ng ?? xây d?ng xã h?i trong công lý và hoà bình.
3. C? v? tình liên ??i ?? phát tri?n các m?i quan h? t?t ??p gi?a các dân t?c trong gia ?ình nhân lo?i.

??i t??ng ph?c v? (x. Quy Ch?, ?i?u 8)
??i t??ng ph?c v? c?a Caritas Vi?t Nam là ng??i nghèo. H? là nh?ng ng??i thi?u th?n v? v?t ch?t và tinh th?n, không ?? ph??ng ti?n ?? s?ng, b? g?t ra bên l? xã h?i vì b?t c? lý do gì. H? là nh?ng ng??i b? b? r?i, tr? em m? côi, tr? em ???ng ph?, nh?ng ng??i mù ch?, nh?ng ng??i hành ngh? không x?ng v?i nhân ph?m c?a mình, ph? n? b? b?o hành trong gia ?ình, nh?ng di dân nghèo kh?… H? là nh?ng ng??i b?nh t?t: khuy?t t?t, b?nh nhân tâm th?n, phong cùi, nghi?n ma tuý, nghi?n r??u, nhi?m HIV/AIDS, nhi?m ch?t ??c màu da cam…

S? m?ng (x. Quy Ch?, ?i?u 9)
Caritas Vi?t Nam có nhi?m v? giúp H?GMVN th?c hi?n các công tác bác ái xã h?i theo các m?c ?ích và tôn ch? trên.
– H?p tác v?i các t? ch?c t? thi?n bác ái trong c?ng nh? ngoài n??c ?? th?c hi?n các ho?t ??ng bác ái xã h?i.
– Ph?i h?p v?i Caritas các giáo ph?n ?? t? ch?c các ho?t ??ng bác ái xã h?i, th?c hi?n các ch??ng trình và d? án theo k? ho?ch ?? ra.

Nguyên t?c ho?t ??ng  (x. Quy Ch?, ?i?u 10)
Caritas Vi?t Nam ho?t ??ng theo nh?ng nguyên t?c ??o ??c Kitô giáo và Giáo hu?n Xã h?i c?a Giáo h?i Công giáo.
Caritas Vi?t Nam ho?t ??ng theo nhu c?u. Caritas Vi?t Nam là m?t t? ch?c t? nguy?n ??m nh?n các công tác xã h?i. Caritas Vi?t Nam c?u tr? nh?ng ng??i nghèo kh?, t?t b?nh hay g?p hoàn c?nh kh?n cùng, không phân bi?t tôn giáo, qu?c gia, ch?ng t?c, chính tr?.
Caritas Vi?t Nam là m?t t? ch?c bác ái xã h?i chuyên nghi?p. Vi?c qu?n tr? ph?i ch?t ch?, trong sáng, minh b?ch, công khai và có hi?u qu? cao.
Caritas Vi?t Nam là m?t t? ch?c h?p nh?t trong ?a d?ng, m?i ho?t ??ng c?a Caritas d?a trên s? c?ng tác, tham gia và ?óng góp t? nguy?n c?a các thành viên. Theo nguyên t?c b? tr?, Caritas Vi?t Nam v?n tôn tr?ng s? d?n thân và tính ??c l?p c?a các giáo ph?n, giáo x?, hi?p h?i, ?oàn th? và cá nhân. Caritas Vi?t Nam luôn sát cánh v?i các c? quan t? thi?n khác.

C? c?u t? ch?c Caritas Vi?t Nam  (x. Quy Ch?, ?i?u 11)
T? ch?c Caritas Vi?t Nam ra ??i nh?m ph?i h?p cách h?u hi?u nh?ng ho?t ??ng c?a các tín h?u Công giáo và m?i ng??i thi?n chí ?? th?c hi?n các m?c ?ích nêu trên.
a. Ban Th??ng Tr?c ? Caritas Trung ??ng g?m:
+  Ch? t?ch
+ T?ng Th? ký v?i V?n phòng T?ng Th? ký g?m Th? ký Th??ng tr?c, các chuyên viên, c? v?n (pháp lu?t, kinh t?, chính tr?) ?? ho?ch ??nh k? ho?ch, chính sách và ???ng h??ng ho?t ??ng c? th? cho Caritas trong t?ng th?i k?.
+ Các phòng ban chuyên môn: y t? c?ng ??ng, c?u tr?, phát tri?n, giáo d?c ?ào t?o, truy?n thông, ??i ngo?i, tài chính, qu?n lý nhân s?. Các v?n phòng này ???c l?p ra theo nhu c?u ho?t ??ng.
– Y t? c?ng ??ng: th?c hi?n ch??ng trình ch?m lo s?c kho? c?ng ??ng cho ng??i nghèo qua các ho?t ??ng nh? khám b?nh, truy?n thông s?c kho?.
– C?u tr?: th?c hi?n các ch??ng trình c?u tr? kh?n c?p cho nh?ng n?n nhân thiên tai, d?ch b?nh, các n?n nhân xã h?i (HIV/AIDS, nghi?n ma tuý, nghi?n r??u, b?nh xã h?i), nh?n các ngu?n hàng c?u tr? và chuy?n ??n các n?n nhân, ?i?u ph?i tình nguy?n viên cho các ho?t ??ng c?u tr?.
– Giáo d?c ?ào t?o: th?c hi?n các ch??ng trình nâng cao nh?n th?c v? bác ái xã h?i; các ch??ng trình giáo d?c ?ào t?o cho ng??i nghèo nh? xoá mù ch?; d?y ngh?; c?p h?c b?ng cho h?c sinh nghèo, ng??i khuy?t t?t, ng??i thi?u s? nghèo; t? ch?c các l?p t?p hu?n v? các k? n?ng xã h?i, các bu?i nói chuy?n chuyên ??.
– Truy?n thông: thông tin các ho?t ??ng c?a Caritas qua các b?n tin g?i ??n các giáo ph?n và giáo x? hay trên trang web, in ?n các tài li?u cho các cu?c v?n ??ng quyên góp gây qu?, l?p danh b? các t? ch?c bác ái xã h?i trong gi?i Công giáo, thu nh?n và x? lý các d? li?u v? xã h?i ?? cung c?p cho các ho?t ??ng c?a các phòng ban.
– Phát tri?n: nghiên c?u, so?n th?o và th?c hi?n các d? án phát tri?n c?ng ??ng cho ng??i nghèo nh? ngu?n n??c s?ch, tín d?ng nh?… ki?m tra, ?ánh giá hi?u qu? các d? án và các ch??ng trình phát tri?n c?a các phòng ban khác.
– ??i ngo?i: liên l?c v?i các t? ch?c trong và ngoài n??c, ti?p ?ón các ?oàn khách.
– Tài chính: ph? trách t?t c? các công tác tài chính k? toán, l?u tr? s? sách, h? s?, tài li?u, th? th?.
– Qu?n lý nhân s?: ph? trách công tác tuy?n ch?n và ?i?u ph?i nhân s?, ?ào t?o chuyên môn, qu?n lý h? s? nhân s?, ph? trách công ?oàn.
b. Caritas Giáo ph?n g?m: Tr??ng ban Caritas Giáo ph?n và các Th? ký trong các V?n phòng tr?c thu?c.
c. Caritas Giáo x? g?m: v? tr??ng ban và các thành viên.
Trong ??i h?i l?n th? X c?a H?GMVN t? ch?c t?i Hà N?i, t? ngày 08-10 ??n 12-10-2007, H?GMVN ?ã b?u ra v? Ch? t?ch m?i c?a Caritas Vi?t Nam là ??c Cha ?aminh Nguy?n Chu Trinh cho nhi?m k? 2007-2010 và v? T?ng Th? ký ???c ??c Cha Ch? t?ch ch? ??nh là Linh m?c Antôn Nguy?n Ng?c S?n. (Hi?n nay ??c Cha Tôma V? ?ình Hi?u làm Ch? t?ch và Lm. Vinh S?n V? Ng?c ??ng, SBD làm T?ng Th? ký).

C? c?u ?i?u hành Caritas Vi?t Nam  (x. Quy Ch?, ?i?u 12)
Caritas Vi?t Nam ???c ?i?u hành b?i H?i ??ng Qu?n tr? và H?i ??ng ??i bi?u.
1. H?i ??ng Qu?n tr? g?m:
– ??c cha Ch? t?ch UBBAXH ??ng th?i là Ch? t?ch Caritas Vi?t Nam. Ngài ?i?u hành t?ng quát m?i t? ch?c ho?t ??ng bác ái xã h?i t?i Vi?t Nam và ch? ??nh T?ng th? ký.
– 1 T?ng Th? ký: T?ng Th? ký giúp ??c cha trong vi?c qu?n lý, ?i?u hành nh?ng sinh ho?t bác ái xã h?i t?i Vi?t Nam.
– 3 ??i di?n c?a Caritas Giáo ph?n (m?i Giáo t?nh 1 ng??i).
– 2 ??i di?n dòng tu nam, n?.
– 1 tình nguy?n viên (giáo dân).
H?i ??ng Qu?n tr? h?p 3 tháng 1 l?n và khi có nhu c?u c?n thi?t.
2. H?i ??ng ??i bi?u g?m:
– ??c cha Ch? t?ch.
– T?ng Th? ký.
– 27 Tr??ng ban Caritas giáo ph?n.
– Các Tr??ng v?n phòng: y t? c?ng ??ng, c?u tr?, phát tri?n, giáo d?c ?ào t?o, truy?n thông, ??i ngo?i, tài chính và qu?n lý nhân s?.
– 4 ??i di?n các dòng tu nam n? (2 nam, 2 n?).
– 2 ??i di?n c?a tình nguy?n viên.
H?i ??ng ??i bi?u h?p m?i n?m 1 l?n và khi có nhu c?u c?n thi?t. H?i ??ng ??i bi?u Caritas Vi?t Nam b?u ra 3 v? ??i di?n Caritas giáo ph?n và 2 v? ??i di?n dòng tu, 1 tình nguy?n viên (giáo dân) vào H?i ??ng Qu?n tr? theo nhi?m k? 3 n?m.
Các quy?t ??nh c?a Caritas Vi?t Nam ph?i ???c ?a s? quá bán thành viên tham d? ch?p thu?n.

Ho?t ??ng c?a Caritas các c?p  (x. Quy Ch?, ?i?u 13)
Caritas Trung ??ng:

– H?GMVN b?u v? Ch? t?ch Caritas Vi?t Nam.
– ?GM Ch? t?ch ch? ??nh T?ng Th? ký.
– H?i ??ng ??i bi?u b?u ra các phòng ban ph? trách.
– Caritas Trung ??ng nghiên c?u các v?n ?? xã h?i, ?? xu?t nh?ng d? án, th?c hi?n hay h? tr? các ho?t ??ng bác ái xã h?i trên toàn qu?c.
– Giám ??nh và l??ng giá nh?ng d? án ho?t ??ng xã h?i.
– Caritas Trung ??ng s? h? tr? tinh th?n, v?t ch?t khi ??a ph??ng có nh?ng nhu c?u c?n thi?t ho?c g?p thiên tai, ho?n n?n.
– T? ch?c và h? tr? các khoá ?ào t?o, hu?n luy?n chuyên nghi?p hay th??ng hu?n cho Caritas Trung ??ng và Caritas Giáo ph?n.
– H?p tác ch?t ch? v?i Caritas Qu?c t? nh?m phát tri?n và ?áp ?ng nh?ng nhu c?u c?n thi?t trên th? gi?i.
– H?p tác v?i các t? ch?c ho?t ??ng t? thi?n xã h?i khác trong và ngoài n??c.

Caritas Giáo ph?n:    
– ??c Giám m?c giáo ph?n ch? ??nh linh m?c, tu s?, hay giáo dân làm tr??ng ban Caritas Giáo ph?n. Tr??ng ban Caritas Giáo ph?n ?i?u hành v?n phòng Caritas Giáo ph?n và nh?ng sinh ho?t bác ái xã h?i c?a giáo ph?n.
– V?n phòng Caritas Giáo ph?n g?m 1 ho?c 2 chuyên viên Caritas th??ng tr?c. ?? các Caritas Giáo ph?n ?i vào ho?t ??ng trong nh?ng b??c ??u, Caritas Trung ??ng s? cung c?p nh?ng thi?t b? v?n phòng và h? tr? ti?n l??ng cho các chuyên viên này trong 2 ho?c 3 n?m ??u. Sau ?ó, Caritas Giáo ph?n s? t? ??m nh?n.
– Caritas Giáo ph?n nghiên c?u các v?n ?? xã h?i c?a giáo ph?n, ?? xu?t nh?ng d? án, th?c hi?n các ho?t ??ng bác ái xã h?i c?a giáo ph?n.
– Caritas Giáo ph?n th??ng xuyên thông tin ??nh k? h?ng quý (3 tháng) v? các ho?t ??ng cho Caritas Trung ??ng, ?? ???c h? tr? k?p th?i ho?c liên k?t các ch??ng trình, nh?m nâng cao các ho?t ??ng bác ái xã h?i trong giáo dân. (?? ngh?: ?? thông tin ???c nhanh chóng và ti?n l?i, m?i Caritas Giáo ph?n c?n l?p m?t ??a ch? Email).
– T? ch?c các khoá hu?n luy?n theo chuyên ?? phù h?p v?i nhu c?u c?a giáo ph?n.
– C?ng tác v?i các t? ch?c ho?t ??ng xã h?i khác trong ph?m vi giáo ph?n.
? giáo h?t (n?u có)
– Linh m?c h?t tr??ng ch? ??nh v? tr??ng ban Caritas Giáo h?t.
– V? tr??ng ban Caritas Giáo h?t ?i?u hành nh?ng sinh ho?t, ho?t ??ng bác ái trong giáo h?t thông qua cha h?t tr??ng.
? giáo x?:
– Linh m?c qu?n x? ch? ??nh v? tr??ng ban giáo x?.
– V? tr??ng ban Caritas Giáo x? có th? là ng??i trong h?i ??ng m?c v? giáo x? hay ban hành giáo.
– V? tr??ng ban ?i?u hành nh?ng sinh ho?t, ho?t ??ng bác ái xã h?i trong giáo x? thông qua cha x?.
– M?i tín h?u trong giáo x? có th? tham gia các ho?t ??ng bác ái c?a Caritas giáo x? trong khi v?n là thành viên c?a các ?oàn th? khác.
– N?u mu?n tham gia m?t cách chính th?c và lâu dài, ng??i tín h?u có th? ??ng ký làm h?i viên c?a Caritas Vi?t Nam và ???c V?n phòng Caritas Trung ??ng c?p Th? H?i viên.

Tình nguy?n viên c?a Caritas Vi?t Nam
Caritas Vi?t Nam không ch? là m?t t? ch?c bác ái xã h?i theo ngh?a thông th??ng, nh?ng còn là m?t ?oàn th? Công giáo Ti?n hành ?? giúp ng??i tín h?u s?ng tình bác ái c?a Chúa Kitô và loan báo Tin M?ng c?u ?? cho m?i ng??i. Vì th?, Giáo H?i toàn c?u và H?i ??ng Giám m?c Vi?t Nam khuy?n khích tín h?u tham gia vào ho?t ??ng này nh? m?t h?i viên.
Tuy nhiên, nh?ng h?i viên còn ???c m?i g?i ?? th? hi?n tình bác ái c?a ??c Kitô m?t cách thi?t th?c qua nh?ng công tác t? nguy?n do Caritas Trung ??ng hay do Caritas Giáo ph?n phát ??ng. Thí d? nh?: ??n m?t c? s? bác ái ?? ch?m sóc nh?ng ng??i già, ng??i b?nh hay tr? m? côi ho?c tham gia m?t chi?n d?ch xoá mù ch? ? m?t buôn làng nào ?ó. H? tr? thành nh?ng tình nguy?n viên c?a Caritas Vi?t Nam.
M?i tình nguy?n viên có th? ??ng ký tham gia các ho?t ??ng bác ái xã h?i tu? theo kh? n?ng c?a mình và ???c h??ng các quy?n l?i thiêng liêng và v?t ch?t nh? các h?i viên c?a Caritas Vi?t Nam.

Nhi?m k?  (x. Quy Ch?, ?i?u 14)
Nhi?m k? c?a v? Giám m?c Ch? t?ch Caritas th??ng là 3 n?m và có th? ???c b?u l?i trong ??i h?i c?a H?GMVN. Nhi?m v? c?a Giám m?c Ch? t?ch ch?m d?t khi H?GMVN thay ??i v? giám m?c ??c trách Caritas Vi?t Nam, nh?ng v? này s? x? lý th??ng v? cho ??n khi bàn giao cho v? ch? t?ch m?i.
Nhi?m k? c?a T?ng Th? ký, Phó T?ng Th? ký, Th? qu? c?ng nh? các thành viên trong các phòng ban k?t thúc khi v? ch? t?ch b? nhi?m nh?ng ng??i m?i vào các ch?c v? này.

Qu? ho?t ??ng  (x. Quy Ch?, ?i?u 15)
Qu? ho?t ??ng c?a Caritas Vi?t Nam hình thành t? s? ?óng góp t? nguy?n c?a các h?i viên, các ân nhân và các t? ch?c trong c?ng nh? ngoài n??c.
Qu? này bao g?m t?t c? ngu?n nhân l?c, v?t l?c, tình yêu c?a con ng??i c?ng nh? ân s?ng, quy?n n?ng và nh?t là tình th??ng c?a Thiên Chúa mà con ng??i có th? ?óng góp vào ?? th? hi?n lòng bác ái cho nhau.
Trong tinh th?n t? l?p và t? tr?ng, H?GMVN khuy?n khích t? ch?c Caritas Vi?t Nam d?a vào n?i l?c c?a ??ng bào Vi?t Nam ?? th?c hi?n các d? án bác ái xã h?i và v??n t?i vi?c có th? tr? giúp nh?ng ng??i nghèo, n?n nhân thiên tai hay d?ch b?nh ? n??c ngoài.
H?i viên Caritas trong giáo x? ?óng góp ti?n b?c hay v?t d?ng ?? l?p thành qu? sinh ho?t t?i giáo x?. 50% kho?n ti?n thu ???c c?a Caritas Giáo x? ???c dùng ?? ph?c v? nhu c?u ng??i nghèo ? ??a ph??ng, c?u tr? kh?n c?p, tr? l??ng v?n phòng. 50% s? ti?n còn l?i s? góp v? Caritas Giáo ph?n ?? th?c hi?n các d? án bác ái xã h?i c?a giáo ph?n, tr? l??ng v?n phòng.
?? Caritas Trung ??ng có th? ho?t ??ng lâu dài và h?u hi?u, m?i n?m vào Mùa Chay s? phát ??ng chi?n d?ch quyên góp t? nguy?n t?i các giáo x? cho qu? c?a Caritas Trung ??ng.
T?t c? các t? ch?c hay cá nhân trong và ngoài n??c có th? ?óng góp cho ho?t ??ng xã h?i c?a Caritas Vi?t Nam, mi?n là s? ?óng góp ?ó không b?t ngu?n t? nh?ng hành ??ng ng??c v?i ??o lý con ng??i hay Giáo lý c?a Giáo h?i Công giáo.

Vi?c ban hành Quy ch? 
Quy ch? này ???c H?i ??ng ??i bi?u Caritas bi?u quy?t ch?p thu?n trong phiên h?p ngày 23-10-2008, t?i Toà Giám m?c Xuân L?c.
Quy ch? này ???c áp d?ng t?m th?i trong th?i h?n 6 tháng, sau ?ó s? ???c ?? trình lên H?GM VN ?? ???c phê chu?n và chính th?c ban hành.

Vi?c s?a ??i Quy ch?
Quy ch? này g?m 17 ?i?u. M?i thay ??i trong Quy ch? này ph?i ???c H?i ??ng ??i bi?u ch?p thu?n và ???c s? chu?n nh?n c?a H?GM VN.

Làm t?i Xuân L?c, ngày 24-11-2008
TM. H?I ??NG GIÁM M?C VI?T NAM
TM. CARITAS VI?T NAM

N?I QUY DÀNH CHO H?I VIÊN CARITAS VI?T NAM

?i?u 1. Linh ??o bác ái
Linh ??o này rút ra t? giáo hu?n c?a Công ??ng Vatican II, t? b?n Tóm l??c H?c thuy?t Xã h?i c?a Giáo h?i Công giáo, do H?i ??ng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình ban hành, n?m 2004, nh?t là t? Thông ?i?p Deus Caritas est (x. T?. Thiên Chúa là Tình yêu) c?a ?TC Bênê?ictô XVI, công b? ngày 25-12-2005.
H?i viên Caritas ???c m?i g?i s?ng tri?t ?? «tinh th?n bác ái». Bác ái là tình yêu th??ng, là s? chia s?, quan tâm ??n ?au kh?, thi?u th?n v? m?t v?t ch?t và tinh th?n c?a t?ng cá nhân. Bác ái là ?i?u r?n mang tính xã h?i cao c? nh?t. Bác ái là tôn tr?ng ng??i khác và các quy?n l?i c?a h?.

Vi?c liên ??i v?i ng??i nghèo và d?n thân ph?c v? h? theo giáo hu?n và g??ng s?ng c?a ??c Giêsu là m?t trách nhi?m c?a ng??i Kitô h?u, ??ng th?i là s? m?nh c?n b?n c?a Giáo H?i. Th?c thi ??c ái Kitô giáo tr??c h?t là l?i ?áp tr? tr?c ti?p và kh?n c?p trong nh?ng hoàn c?nh c? th?: cho ng??i ?ói có l??ng th?c, ng??i tr?n tru?ng có áo qu?n, ng??i b?nh ???c ch?a tr? ch?m sóc… (x. Mt 25,40). Qua s? d?n thân ph?c v? nh?ng anh ch? em bé m?n nh?t, con ng??i s? g?p g? ???c chính ??c Giêsu, và trong ??c Giêsu con ng??i s? g?p g? Thiên Chúa là ngu?n tình yêu vì «Yêu ng??i là con ???ng d?n ??n Thiên Chúa, và quay l?i v?i tha nhân s? làm cho chúng ta ra mù loà không g?p ???c Ngài» (x. T?. Thiên Chúa là Tình yêu, s? 16).

H?i viên Caritas tr??c tiên là ng??i ???c tình yêu ??c Kitô chinh ph?c. Kh?i ?i t? cu?c g?p g? v?i ??c Kitô, h? có th? trao ban tình yêu này cho nh?ng anh ch? em ??ng lo?i qua nh?ng vi?c bác ái. «Tình yêu ??c Kitô thúc bách tôi» (2 Cr 5,14). Th?t v?y, con ng??i có kh? n?ng nh?n ra tình yêu Thiên Chúa và ?áp l?i tình yêu ?ó. Vì th?, cách nhìn c?a h? v? ng??i khác không ch? xu?t phát t? tình c?m t? nhiên, nh?ng t? cách nhìn c?a ??c Kitô ?? khám phá ra hình ?nh Thiên Chúa n?i nh?ng ng??i mình ph?c v?. «Ch? có vi?c ph?c v? tha nhân m?i m? m?t cho tôi th?y ?i?u Thiên Chúa làm cho tôi và Ng??i ?ã yêu tôi nh? th? nào» (x. T?. Thiên Chúa là Tình yêu, s? 18).

Nh? th?, m?n Chúa và yêu ng??i không th? tách r?i nhau. Tình yêu bác ái ???c trao t?ng cách nh?ng không cho nh?ng con ng??i c? th?, ??c bi?t cho nh?ng ng??i s?ng bên l? xã h?i, không phân bi?t màu da, ch?ng t?c, ngôn ng?, tôn giáo, chính tr?. Nó không ph?i là ph??ng ti?n ?? chiêu d? tín ?? nh? m?t ít ng??i ?ã hi?u l?m.

Tình yêu tha nhân b?t ngu?n t? tình yêu Thiên Chúa, tr??c tiên là trách nhi?m c?a t?ng ng??i Kitô h?u, nh?ng c?ng là trách nhi?m c?a toàn th? c?ng ??ng Giáo H?i. Vì th?, Giáo H?i là ch? th? tr?c ti?p ch?u trách nhi?m nh?ng ho?t ??ng bác ái. Caritas là m?t t? ch?c c?a Giáo H?i nh?m kh?i d?y ý th?c v? tình bác ái yêu th??ng n?i m?i ng??i trong xã h?i, t? ?ó d?n ??n nh?ng ho?t ??ng thi?t th?c giúp ?? nhau (x. T?. Thiên Chúa là Tình yêu, s? 20).
Nh?ng h?i viên Caritas s? ???c ?ào t?o v? chuyên môn v?i nh?ng k? n?ng nghi?p v? ?? ho?t ??ng bác ái hi?u qu? h?n (x. T?. Thiên Chúa là Tình yêu, s? 31a). Nh?ng trên h?t m?i s?, h? ph?i luôn noi g??ng ??c Giêsu s?ng khiêm t?n «chúng tôi là nh?ng ??y t? vô d?ng» (Lc 17,10). H? ph?i luôn xác tín r?ng: kh? n?ng giúp ?? ng??i khác là m?t h?ng ân c?a Thiên Chúa, ch? không ph?i là công ??c và s? nghi?p c?a b?n thân (x. T?. Thiên Chúa là Tình yêu, s? 35). H? là nh?ng công c? mà Thiên Chúa dùng ?? trao ban tình th??ng c?a Ngài. Mu?n ???c nh? v?y, h? c?n ph?i có m?t tâm h?n c?u nguy?n liên l?, g?n bó v?i ??c Giêsu Kitô.

??c Giêsu d?y chúng ta r?ng «lu?t c?n b?n ?? hoàn thi?n con ng??i và qua ?ó ?? bi?n ??i th? gi?i là ?i?u r?n m?i v? tình yêu» (x. Mt 22,40; Ga 15,12; C?. Vatican II Gaudium et Spes, s? 38). Hành vi cá nhân s? mang tr?n v?n tính ng??i khi nó ???c phát sinh t? tình yêu, bi?u l? tình yêu và h??ng v? tình yêu. Trong ph?m vi xã h?i, s? th?t này c?ng y nh? v?y. Các Kitô h?u c?n ph?i là nh?ng nhân ch?ng xác tín sâu xa v? tình yêu, và qua cu?c s?ng c?a mình, h? c?n ch?ng t? r?ng tình yêu là ??ng l?c duy nh?t (x. 1 Cr 12,31.14,1) ?? d?n ??n s? hoàn thi?n b?n thân và xã h?i (x. Tóm l??c H?c Thuy?t Xã h?i, s? 580).
Theo linh ??o này, m?i h?i viên Caritas tr? thành ng??i xây d?ng n?n v?n minh tình yêu.

?i?u 2. T? ch?c ??i s?ng
M?i h?i viên Caritas ???c m?i g?i t? ch?c ??i s?ng theo linh ??o bác ái trên ?ây.
*  M?i ngày:
– Linh m?c tham gia vào các ch??ng trình bác ái xã h?i c?a Caritas Trung ??ng, giáo ph?n hay giáo x? khuy?n khích các tín h?u th? hi?n lòng bác ái v?i ng??i khác.
– M?i tín h?u dâng 1 kinh b?t k? (L?y Cha, Kính M?ng, Sáng Danh, M?t th?i ?? yêu và m?t th?i ?? s?ng….) c?u cho nhi?u ng??i s?ng tinh th?n bác ái.
– T?p th? hi?n lòng yêu th??ng chân thành, qu?ng ??i cho ng??i khác b?ng m?t n? c??i, m?t l?i h?i th?m, khích l?, m?t câu xin l?i…
* M?i tháng:
– Dành t? 1 ??n 2 gi? làm m?t công vi?c c? th? giúp ?? nh?ng ng??i nghèo kh? trong ??a ph??ng mình.
– H?p Caritas giáo x? (1 gi?) nh?m trao ??i, h?c h?i, cùng giúp nhau ti?n t?i.
* M?i n?m: H?p Caritas Giáo ph?n ?? t?ng k?t và ho?ch ??nh k? ho?ch n?m m?i. Có th? dành vài ngày cùng t?nh tâm chung.

?i?u 3. Quy?n l?i
* V? m?t thiêng liêng: t?i Caritas Trung ??ng m?i ngày có m?t Thánh l? c?u cho các h?i viên Caritas còn s?ng hay ?ã qua ??i.
H?i viên Caritas ???c h??ng các ?n ích thiêng liêng t? các Thánh l? và l?i kinh m?i ngày do các h?i viên cùng th?c hi?n.
* V? m?t ?ào t?o:  h?i  viên  Caritas ???c tham d? các khoá ?ào t?o nhân b?n, ??o ??c, chuyên môn… ?? có kh?  n?ng s?ng  và th?c hi?n các công tác  bác ái xã h?i.
* V? m?t xã h?i: h?i viên Caritas ???c ?u tiên ?ón ti?p và trú ng? trong các h?i s? c?a Caritas trên toàn qu?c.
Khi g?p ho?n n?n khó kh?n, h?i viên Caritas nh?n ???c s? tr? giúp c?a các h?i viên Caritas khác trong tinh th?n t??ng thân t??ng ái.
Sau m?t th?i gian ph?c v? lâu dài, h?i viên Caritas ???c s?n sóc, nuôi d??ng khi v? già và ???c giúp ?? an táng khi qua ??i.

?i?u 4. Nhi?m v?
1. V? m?t tinh th?n
– S?ng liên ??i v?i các h?i viên Caritas qua vi?c tham d? Thánh l?, c?u nguy?n, t??ng tr?.
-T? rèn luy?n ?? tr? thành m?t h?i viên Caritas có nhi?u kh? n?ng ph?c v? qua vi?c tham gia các khoá ?ào t?o c?a Caritas nh?m th?ng ti?n b?n thân và làm cho th? gi?i m?i ngày m?t t?t ??p h?n.
– M?i g?i các b?n tr? tham gia ch??ng trình bác ái xã h?i qua các ph??ng ti?n truy?n thông.
2. V? m?t v?t ch?t
– K?t h?p v?i Chúa Giêsu trong cu?c kh? n?n b?ng vi?c gi?m b?t chi tiêu không c?n thi?t hay nguy h?i ?? góp vào qu? bác ái chung ? giáo x?.
– H?ng n?m, vào Mùa Chay, h?i viên Caritas h??ng ?ng vi?c quyên góp cho qu? bác ái c?a Caritas Trung ??ng hay Caritas Giáo ph?n ?? th?c hi?n các d? án chung.

?i?u 5. Tìm hi?u và gia nh?p Caritas Vi?t Nam
M?i ng??i ??u có th? tham gia vào Caritas Vi?t Nam mà không phân bi?t ch?ng t?c, tôn giáo, chính tr?. ?? tr? thành h?i viên c?a Caritas Vi?t Nam, ?ng viên ???c ?? ngh? tìm hi?u v? Caritas trong m?t th?i gian và t?p làm quen v?i nh?ng sinh ho?t bác ái t?i giáo x?.
Giáo x? có th? t? ch?c khoá hu?n luy?n cho các ?ng viên này.
M?i ?ng viên chính th?c vi?t ??n xin gia nh?p hi?p h?i Caritas và g?i v? v?n phòng Caritas Giáo ph?n c?ng nh? thông báo v? Caritas Trung ??ng. Th? h?i viên s? ???c c?p phát cho nh?ng h?i viên ?? ?i?u ki?n. Linh m?c ph? trách Caritas giáo x? có th? t? ch?c m?t vài ngày t?nh tâm cho các ?ng viên. Nghi th?c gia nh?p có th? ???c c? hành trong Thánh l? ?? nói lên tính trang tr?ng và s? d?n thân c?a h?i viên v?i Chúa Giêsu. Th? h?i viên ???c phát trong nghi th?c gia nh?p.

?i?u 6. Vi?c ban hành N?i quy
N?i quy này ???c H?i ??ng ??i bi?u Caritas bi?u quy?t ch?p thu?n trong phiên h?p ngày 23-10-2008, t?i Toà Giám m?c Xuân L?c.

?i?u 7. Vi?c s?a ??i N?i quy
N?i quy này g?m 6 ?i?u. M?i thay ??i trong N?i quy này ph?i ???c H?i ??ng ??i bi?u ch?p thu?n và ???c s? chu?n nh?n c?a H?GM VN.

Làm t?i Xuân L?c, ngày 24-11-2008
TM. H?I ??NG GIÁM M?C VI?T NAM
TM. CARITAS VI?T NAM