Ban khuy?n h?c – Caritas Vi?t Nam: tr?i nghi?m ?? ch?p cánh ??c m?

Có l? cu?c s?ng c?n nhi?u h?n nh?ng tr?i nghi?m, nh?ng quan sát. Nh?ng hình ?nh trên ti-vi, nh?ng câu chuy?n ???c mô t? cách t? m? trong truy?n, nh?ng v?n th? ???c d?t cách khéo léo trong sách v? c?ng không th? nào l?t t? h?t ???c c?m xúc chân th?t b?ng m?t chuy?n ?i th?c t?, ?? ta có ???c nh?ng c?m nh?n th?t ??i th??ng, th?t dung d?. Chuy?n ?i ??y ý ngh?a ??n th?m t?ng gia ?ình c?a các em trong ch??ng trình Con ???ng Sáng – Caritas Slovakia ? các Giáo ph?n Thái Bình, Hà T?nh và Hu? ?ã mang l?i c?m nghi?m ?ó cho chúng tôi – ban khuy?n h?c Caritas Vi?t Nam.

Ti?p c?n v?i các em trong ch??ng trình nh?n h?c b?ng, ???c bi?t nhi?u em có ??c m? th?t l?n là mu?n làm bác s? ?? sau này có th? khám ch?a b?nh cho b? m?, cho các thành viên trong gia ?ình, giúp hàng xóm và nh?t là nh?ng ng??i nghèo kh?. T?i sao ph?n l?n các em l?i có ??c m? cao nh? v?y? Th?c t? là vì các em ?ang s?ng trong hoàn c?nh r?t khó kh?n, m? cao v?i hy v?ng s? phá v? ???c cái vòng lu?n qu?n c?a nghèo ?ói mà cha m? các em ?ang ph?i ??i m?t hàng ngày. Chúng ta c?n chung tay ?? giúp các em ??t ???c ??c m? ?y. Vi?c ??u t? cho các em kém may m?n nh?t ?? cho chúng m?t c? h?i công b?ng trong cu?c s?ng không ch? là ?i?u nên làm, mà còn là cách h?u hi?u giúp các em nâng cao ki?n th?c qua vi?c h?c, c?i thi?n ??i s?ng và d?n phá v? vòng lu?n qu?n c?a s? nghèo ?ói.

??n th?m em ?oàn B?o Ng?c, l?p 4, thu?c giáo x? H?ng Yên, Thái Bình, chúng tôi không kh?i xót xa khi ch?ng ki?n m?t hoàn c?nh th?t ?áng th??ng: B? m?t khi em m?i 2 tháng tu?i và khi em ???c 15 tháng thì m? b? ?i có l? vì không ch?u ???c c?nh túng thi?u. L?n lên trong hoàn c?nh không cha không m?, em tr? nên ít c??i, ít t??ng quan v?i b?n bè, nét bu?n luôn tr?c di?n trên khuôn m?t ngây th? v?i ?ôi m?t th?t nhi?u c?m xúc. Hi?n gi? em ?ang s?ng cùng bà n?i ?au li?t gi??ng vì b? tai bi?n. Nên em tr? thành “tay hòm chìa khóa” b?t ??c d? trong nhà. Hàng ngày em v?n ??n tr??ng, tan h?c em v? lo c?m n??c cho bà n?i. Bà n?m ?ó ?ã lâu không th? ng?i d?y và m?i sinh ho?t c?a bà di?n ra trên chi?c gi??ng c?. ?ó c?ng chính là “cái nôi” c?a em khi ?êm v?, vì trong nhà có còn gì giá tr? h?n ngoài chi?c gi??ng c? ?âu. N?m c?nh bà, nhi?u ?êm em c?ng nh? ??n cha m? mình; ??c m? v? m?t cu?c s?ng ?ong ??y ti?ng c??i và ni?m vui c?a m?t gia ?ình ?úng ngh?a ?n hi?n trong gi?c m? c?a em m?i khi ?êm buông màn. Lúc này, h?n ai h?t, bà n?i c?n có em bên c?nh; và em c?ng c?n có bà ?? làm ch?n có n?i ?i v?. Hai bà cháu tr? thành ?i?m t?a cho nhau và giúp nhau v??t qua nh?ng khó kh?n tr??c m?t. Chúng ta nên làm gì ?? giúp em th?c hi?n ??c m? riêng mình?

Em ?oàn B?o Ng?c và Bà N?i
Em ?oàn B?o Ng?c và Bà n?i

???ng v? Giáo x? Thái Sa, Thái Bình quanh co, len l?i c?ng gi?ng nh? ??i s?ng hi?n t?i c?a ng??i dân làng chài Th?y C? v?y. H? ?ang len l?i men b? sông H?ng ?ánh b?t cá tôm b?ng nh?ng k? thu?t và ng? c? th? công thô s? ?? ki?m s?ng. Làng chài Th?y C? g?m nh?ng h? dân nghèo nh?t thôn. H?u h?t bà con không có ??t ?, l?y thuy?n làm nhà, lênh ?ênh trên sông H?ng ki?m c?m cháo ??p ??i qua ngày. Vì th?, con cái sinh ra theo cha m? h?c ngh? chài l??i ch? không có ?? ?i?u ki?n h?c hành. Hàng ngày ??i di?n v?i nh?ng khó kh?n, ng? dân n?i ?ây d?n ý th?c ???c vi?c c?n ph?i c?i thi?n ??i s?ng c?a th? h? con cháu, cho chúng ???c no ?m và ???c ??n tr??ng. T? suy ngh? ?ó, m?t s? h? dân lên b? mua ??t d?ng nhà, l?y ch? c? ng? cho con cháu ?i h?c. Tuy nhiên, h? v?n ph?i bám sông ?? s?ng, cu?c s?ng còn r?t nhi?u thi?u th?n và khó kh?n. ?? ??n tr??ng, hàng ngày các em ? làng chài ph?i ?i qua m?t ?o?n ???ng l?y l?i tr?n tr??t, ?i b? ?ã khó, n?u có xe ??p càng không th? ?i. Có em ?ã m?t cha ho?c m?, có em may m?n ???c s?ng v?i c? hai, nh?ng r?t ch?t v?t trong cu?c s?ng.

Em Tr?n Th? Liên th?t r?t rè và ít nói khi ???c h?i chuy?n. Em ?ang h?c l?p 2 và may m?n ???c s?ng cùng v?i c? cha và m? trên chi?c thuy?n nh?, nh?ng cha em b? b?i li?t nên r?t khó kh?n trong vi?c di chuy?n. Vì th?, m? em chính là ng??i hy sinh gánh vác m?i vi?c trong gia ?ình và ?? cho em ???c ??n tr??ng.

Em Tr?n Th? Liên
Em Tr?n Th? Liên và Cha

C?ng ? Thái Sa, len l?i trong các ngõ xóm, chúng tôi d?ng chân t?i m?t ngôi nhà không có b? m?, ch? có ông bà và các cháu. Ngôi nhà c?, ông bà l?n tu?i, 4 cháu nh? bám l?y ông bà ?? s?ng vì b? m? chúng b? nhau và b? chúng l?i ?? ?i tìm cu?c s?ng m?i cho riêng mình; còn gì cám c?nh h?n. Nhìn v? m?t và ánh m?t c?a bà và cháu, chúng tôi ph?n nào hi?u ???c h? ?ang c?n gì. Dù khó kh?n ch?ng ch?t, ông bà v?n c? g?ng cho các cháu ??n tr??ng ?? bi?t cái ch? v?i ng??i ta, cùng v?i mong ??c sau này có ???c cu?c s?ng t?t h?n.

??n v?i Giáo x? Tiên N?n thu?c Giáo Ph?n Hu?, chúng tôi ghé th?m em Phan Th? Di?m Qu?nh, l?p 5. Em ?ã r?t xúc ??ng và không th? chia s? nhi?u khi h?i v? hoàn c?nh c?a gia ?ình mình. C? em và cha m? em ?ã ph?i ?ánh ??i nhi?u th? ?? em ???c ?i h?c, em ph?i ch?p nh?n s?ng xa cha m?, ? v?i bà n?i. Hai bà cháu ? nh? trong nhà c?a m?t ng??i bà con. S?ng thi?u tình th??ng c?a cha m?, em ???c bà n?i ch?m sóc, nh?ng c?ng không ?? ?? bù ??p l?i m?i thân tình ràng bu?c gi?a cha m? và con cái.  Chính vì th? em hay khóc và ?n gi?u m?t nét bu?n trên khuôn m?t b?u b?nh.

Em Phan Th? Di?m Qu?nh và Bà n?i

C?ng t?i giáo x? Tiên N?n, gia ?ình em Võ Cao Thi?n Thanh ?ang g?p r?t nhi?u b? t?c khi ng??i bà s?ng chung ?au n?ng, cha em b? b?nh viêm kh?p r?t ?au nh?c, m? làm h??ng ch?ng ?? trang tr?i cho c? gia ?ình. Em ?ang h?c l?p 5, v?a ?i h?c v?a ph? m? nh?ng vi?c c?n. Nhìn khung c?nh gia ?ình nh? không có t??ng lai, th?t th??ng tâm.

Em Võ Cao Thi?n Thanh (áo xanh) cùng M? và em trai

Em ?àm Quang Ánh, thu?c nhóm ???c giúp ?? c?a Giáo x? Xuân S?n, Giáo ph?n Hà T?nh. Em ?ang h?c l?p 9, hàng ngày em ph?i ?i m?t ?o?n ???ng khá xa kho?ng g?n 10km ?? ??n ???c tr??ng. Em không có xe ??p nên th??ng ?i nh? xe b?n. Cha m? em ?i ch?n trâu và làm thuê. Em không chia s? nhi?u v? gia ?ình mình, ch? khi chúng tôi tìm ??n t?n ngôi nhà tranh tàn t? thì m?i bi?t h?t hoàn c?nh ?áng th??ng c?a em.

Em ?àm Quang Ánh

Còn r?t nhi?u tr??ng h?p các em ? nh?ng n?i khác nh? Giáo x? Chúc A, Giáo x? Tam Trang thu?c Giáo Ph?n Hà T?nh hay Linh Th?y thu?c Giáo Ph?n Hu?, ?ang ph?i chi?n ??u v?i nh?ng hoàn c?nh khó kh?n khác nhau ?? ???c ??n tr??ng. Th?y ???c tinh th?n hi?u h?c c?a các em và s? n? l?c c?a các gia ?ình, chúng tôi nh?n th?y mình c?n c? g?ng ?? giúp các em ??t ???c ??c m? ??i mình.

Dù còn nhi?u khó kh?n phía tr??c nh?ng v?i s? h? tr? c?a Con ???ng Sáng và s? c?ng tác tích c?c c?a Caritas các giáo ph?n, mong r?ng Con ???ng Sáng mãi sáng và chi?u sáng ngày m?t xa h?n, ?? ch?p cánh cho nh?ng ??c m? c?a các em kém may m?n ???c thành hi?n th?c trong cu?c s?ng.

Ban Khuy?n H?c – Caritas Vi?t Nam