Category Archives: Bác ái – di dân

Bác ái – di dân

Ban khuy?n h?c – Caritas Vi?t Nam: tr?i nghi?m ?? ch?p cánh ??c m?

Có l? cu?c s?ng c?n nhi?u h?n nh?ng tr?i nghi?m, nh?ng quan sát. Nh?ng hình ?nh trên ti-vi, nh?ng câu chuy?n ???c mô t? cách t? m? trong truy?n, nh?ng v?n th? ???c d?t cách khéo léo trong sách v? c?ng không th? nào l?t t? h?t ???c c?m xúc chân th?t b?ng m?t chuy?n […]