??c Thánh Ca g?p các tham d? viên H?i ngh? Qu?c t? v? n?n buôn ng??i

Trong bài hu?n d? c?a ??c Thánh Cha v?i các tham d? viên, ??c Thánh Cha kh?i ?i t? ?o?n Tin M?ng c?a thánh Gioan (10,10): “Ta ??n ?? cho chiên ???c s?ng và s?ng d?i dào”, ?? nói v? s? m?ng c?a Chúa Giêsu: ban s? s?ng tròn ??y cho t?t c? m?i ng??i nam n? thu?c m?i th?i ??i theo k? ho?ch c?a Chúa Cha.

Nh?ng ti?c là th? gi?i hi?n t?i v?n t?n t?i nh?ng hoàn c?nh ng??c l?i, c?n tr? vi?c hoàn thành s? m?ng này. Nh? b?ng ??nh h??ng M?c v? v? N?n Buôn ng??i ch? ra, “th?i ??i chúng ta ?ã ?ánh d?u s? phát tri?n c?a ch? ngh?a cá nhân và ch? ngh?a quy k?, nh?ng thái ?? có xu h??ng xem ng??i khác theo quan ?i?m duy l?i, coi h? nh? m?t giá tr? theo tiêu chí ti?n l?i và l?i th? cá nhân” (s? 17).

“Gi?a nhi?u th?m k?ch ???ng ??i có n?n buôn ng??i, xem ng??i khác là m?t ??i t??ng hàng hoá. B?ng nhi?u hình th?c khác nhau, nó t?o thành m?t v?t th??ng ‘trong c? th? c?a nhân lo?i ???ng ??i’, m?t n?i ?au sâu th?m trong b?n tính con ng??i c?a nh?ng n?n nhân gánh ch?u c?ng nh? nh?ng ng??i th?c hi?n nó. Th?t v?y, n?n buôn ng??i làm m?t ?i b?n tính nhân lo?i c?a n?n nhân, xúc ph?m t? do và nhân ph?m c?a h?. Nh?ng ??ng th?i, nó phá ho?i nhân tính c?a nh?ng ng??i th?c hi?n, không cho h? ti?p c?n v?i ‘s? s?ng d?i dào’. Cu?i cùng, n?n buôn ng??i gây thi?t h?i nghiêm tr?ng cho toàn th? nhân lo?i, xé nát gia ?ình nhân lo?i và Thân th? Chúa Kitô. ?ây là m?t t?i ác ch?ng l?i nhân lo?i.

“Nh?ng ng??i ph?m t?i này gây thi?t h?i không ch? cho ng??i khác mà còn cho chính h?. Th?t v?y, m?i chúng ta ???c t?o d?ng ?? yêu th??ng và ch?m sóc ng??i khác, và ?i?u này ??t ??n ??nh ?i?m n?i vi?c trao ban chính mình: ‘Không có tình yêu nào l?n h?n tình yêu c?a ng??i hy sinh tính m?ng vì b?n h?u c?a mình’ (Ga 15, 13). Trong m?i quan h? mà chúng ta thi?t l?p v?i ng??i khác, chúng ta ?ang ??ng ??n chính b?n tính con ng??i c?a chúng ta, ?? mình ti?n g?n ho?c ra xa m?u ng??i mà Thiên Chúa Cha mu?n và ???c m?c kh?i n?i Ng??i Con nh?p th?. Do ?ó, m?i ch?n l?a trái v?i vi?c th?c hi?n công trình c?a Thiên Chúa dành cho chúng ta là s? ph?n b?i b?n tính nhân lo?i c?a chúng ta và t? b? ‘s? s?ng d?i dào’ ???c Chúa Giêsu Kitô ban t?ng.

“T?t c? các hành ??ng nh?m khôi ph?c và th?ng ti?n b?n tính nhân lo?i c?a chúng ta và c?a nh?ng ng??i khác ??u phù h?p v?i s? m?ng c?a Giáo h?i, nh? m?t s? ti?p n?i s? m?ng c?u ?? c?a Chúa Giêsu Kitô. Giá tr? truy?n giáo này th? hi?n rõ n?i cu?c ??u tranh ch?ng l?i m?i hình th?c buôn ng??i và trong vi?c d?n thân gi?i c?u nh?ng ng??i còn s?ng sót; ?ây là cu?c ??u tranh và d?n thân ?nh h??ng ??n c? l?i ích trên b?n tính nhân lo?i c?a chính chúng ta, m? ???ng cho s? s?ng viên mãn, ?ích ??n cu?i cùng cho s? hi?n h?u c?a chúng ta.”

??c Thánh Cha ?ánh giá cao nh?ng d?n thân c?a Giáo h?i ??a ph??ng v? s? qu?ng ??i ??m nh?n l?nh v?c m?c v? này, trong ?ó nh?ng ng??i hi?n di?n t?i h?i ngh? này là m?t d?u hi?u h?u hình. R?t nhi?u sáng ki?n ?ã ???c ?? ra và áp d?ng ?? ng?n ch?n n?n buôn ng??i, b?o v? nh?ng ng??i s?ng sót và truy t? nh?ng k? ph?m t?i. ??c Thánh Cha ??c bi?t c?m ?n các dòng tu ?ã và ?ang ho?t ??ng trong s? m?ng c?a Giáo h?i ch?ng l?i n?n buôn ng??i.

??c Thánh Cha c?ng nói ??n nh?ng vi?c c?n ph?i ti?p t?c làm. ??i di?n v?i m?t hi?n t??ng ph?c t?p và m? t?i nh? n?n buôn ng??i, thì nh?t thi?t ph?i có s? ph?i h?p trong nhi?u sáng ki?n ??m?c v? khác nhau, c? ? c?p ?? qu?c gia l?n qu?c t?. Các v?n phòng ph? trách c?a các Giáo h?i ??a ph??ng, các dòng tu và các t? ch?c Công giáo ???c m?i g?i chia s? kinh nghi?m, ki?n ??th?c và t?p trung s?c m?nh trong hành ??ng liên quan ??n các qu?c gia nguyên quán, chuy?n ti?p và n?i ??n c?a nh?ng n?n nhân b? bán.

H?n n?a, ?? hành ??ng thích h?p và hi?u qu? h?n, thì Giáo h?i c?ng ph?i bi?t t?n d?ng s? giúp ?? c?a các ch? th? chính tr? và xã h?i khác. Vi?c h?p tác chi?n l??c v?i các c? c?u và các t? ch?c xã h?i dân s? khác s? ??m b?o k?t qu? lâu dài và b?n v?ng h?n.

Cu?i cùng, ??c Thánh Cha thay m?t nh?ng n?n nhân vô t?i cám ?n nh?ng ng??i tham d? h?i ngh?, các giáo dân, tu s? v? nh?ng d?n thân nguy hi?m và âm th?m c?a h?. Và ngài khuy?n khích h? ti?p t?c kiên trì d?n thân cho s? m?ng này.

V?n Yên, SJ