Ni?m vui chia s? v?i ng??i vô gia c? c?a Cha Vincenzo Bordo

“Tôi t? c?a Chúa”

Cha Vincenzo Bordo là m?t th?a sai dòng Hi?n s? ??c M?, ???c ng??i dân Hàn bi?t ??n v?i tên ti?ng Hàn là cha Kim Ha-jong, ngh?a là “tôi t? c?a Chúa”.

Vi?c ???c ch?n làm ng??i c?m ?u?c cho Th? v?n h?i là ?i?u th?t b?t ng? v?i cha Vincenzo. M?t hôm cha Vincenzo nghe ?i?n tho?i reo; tr? l?i ?i?n tho?i, cha nghe ??u dây bên kia nói: “Alô, ?ây là ?y ban Olimpic c?a Hàn qu?c”. L?p t?c cha Vincenzo ngh?: “Ch?c h? bi?t v? k? n?ng ?ua xe ??p c?a mình và mu?n tri?u t?p mình vào ??i tuy?n qu?c gia.” Ý ngh? ?ó ch? ch?t thoáng qua và r?i m?t ý ngh? khác xu?t hi?n: “Nh?ng mà t?i Th? v?n h?i mùa ?ông thì không có môn ?ua xe ??p.” V?y thì chuy?n gì ?ây? Th? là cha ch?m chú l?ng nghe h?n. ??u dây bên kia ti?p t?c nói: “Tôi g?i cha b?i vì tôi mu?n có m?t trong nh?ng ng??i c?m ?u?c Th? v?n h?i.” Cha Vincenzo ?áp l?i: “Xin l?i, có th? có s? nh?m l?n. Tôi là Vincenzo Bordo và tôi là m?t ng??i Ý.” Bên kia ti?p t?c nói: “Có, chúng tôi bi?t ?i?u ?ó.” Cha c?ng nói ti?p: “Nh?ng tôi là m?t ng??i ngo?i qu?c.” Cha nghe h? tr? l?i: “Chính vì th? mà chúng tôi g?i cha. Tinh th?n Th? v?n h?i là tinh th?n huynh ?? toàn c?u và lòng hi?u khách và qua c? ch? này chúng tôi mu?n nói v?i ??ng bào c?a chúng tôi r?ng t?t c? nh?ng ng??i s?ng và làm vi?c ? ?ây là m?t ph?n c?a dân t?c này, không có s? phân bi?t ??i x? hay ??nh ki?n và h? là m?t ph?n c?a l?ch s? tuy?t v?i mà chúng ta ?ang cùng nhau xây d?ng.”

Và th?t nh? th?! Sau 29 n?m truy?n giáo t?i Nam Hàn, cha Vincenzo ?ã ???c nh?p t?ch và có quy?n công dân, h? chi?u và c? tên ti?ng Hàn. Nh?ng ho?t ??ng ??c bi?t, s? g?n g?i v?i ng??i nghèo ?ã giúp cha ???c ng??i Hàn qu?c quý tr?ng, c?m m?n và bi?t ?n và cha c?ng ???c các t? ch?c uy tín nhìn nh?n. Do ?ó, không có gì l? khi ngay c? T?ng th?ng Moon Jae-in, m?t nhà lãnh ??o ng??i Công giáo, c?ng mu?n trao t?ng huy ch??ng dân s? cho “Ngôi nhà Anna” c?a cha, ngôi nhà do cha thành l?p ? thành ph? Suwon, n?i mà m?i ngày, v?i s? giúp ?? c?a hàng ch?c tình nguy?n viên, ?ón ti?p và cung c?p b?a ?n cho h?n 500 ng??i nghèo, nh?ng ng??i b? thi?t thòi và nh?ng ng??i nghèo kh?. T?ng th?ng Moon mu?n trao cho cha “huy ch??ng danh d? qu?c gia” vì s? ph?c v? vô v? l?i dành cho nh?ng ng??i d? b? t?n th??ng nh?t và vì l?i ích chung.

Cha Bordo k? v?i báo “Quan sát viên Roma” c?m xúc và s? b?t ng? t?i bu?i l? ???c t? ch?c vào ngày 26.02 v?a qua (2019) t?i Nhà Xanh – Ph? T?ng th?ng Hàn qu?c –  ? Seoul và cho bi?t: “Tôi ?ã yêu c?u T?ng th?ng Moon phát tri?n m?t “H?c vi?n Hy v?ng”, mà qua các cu?c g?p g? v?i nh?ng ng??i quan tr?ng trong công vi?c ph?c v? c?ng ??ng ho?c tình nguy?n, giúp nh?ng ng??i tr? tu?i khám phá l?i các giá tr? nh? s? ?oàn k?t, hi?u khách, ph?c v? và tôn tr?ng”.

“Ngôi nhà Anna”

Cha Vincenzo ?ã thành l?p “Ngôi nhà Anna” vào n?m 1998, sau cu?c kh?ng ho?ng tài chính châu Á, khi hàng ngàn công dân m?t vi?c và ph?i s?ng trên ???ng ph?. Cha chia s?: “Th?t không d? ?? tìm và g?p nh?ng ng??i nghèo m?i trong xã h?i sang tr?ng này, th?m chí h? x?u h? v? tình tr?ng c?a h?”.  Trong nh?ng n?m qua, cha Vincenzo ?ã h?c cách nhìn ?? nh?n ra có bao nhiêu “ng??i vô hình trong xã h?i Hàn Qu?c”, và h? c?ng là “ng??i vô hình” ngay c? ??i v?i Giáo h?i. T? th?c t? này, cha Vincenzo b?t ??u cu?c hành trình c?a mình, theo Tin m?ng, g?n g?i và th??ng xót. Và gi?a s? hoài nghi c?a m?i ng??i, cha thành l?p trung tâm ti?p nh?n ??u tiên, v?i m?t c?ng tin n?i cha có th? nuôi ng??i nghèo hàng ngày. Công vi?c ?ã phát tri?n theo n?m tháng, nh?t là nh? các nhà tài tr? cá nhân.

Nh?ng, ?i vào trong các khu ? chu?t và các vùng ngo?i ô c?a các thành ph? giàu có và hào nhoáng c?a Hàn Qu?c, các nhà truy?n giáo còn ??ng ph?i tình tr?ng chìm ??m c?a nh?ng thanh thi?u niên không có gia ?ình. Và không d?ng l?i ? vi?c quan sát. Cha Vincenzo không ch? ??i h? ??n tìm s? giúp ??. Cha nói: “Khi bi?t r?ng có 200.000 thanh thi?u niên s?ng trên ???ng ph?, tôi không th? ti?p t?c ch? ??ng trên b?c gi?ng ?? gi?ng v? Chúa Giêsu, ??ng ?ã b? 99 con chiên ?? tìm ki?m m?t con b? l?c”.

Vào chi?u t?i, cha Vincenzo lái m?t chi?c xe buýt ??c bi?t ?i tìm các thanh thi?u niên b? gia ?ình và xã h?i b? r?i, nh?ng ng??i ch?y tr?n kh?i m?i ng??i và m?i th?. Cha Vincenzo cho bi?t, t?i Suwon, “m?i n?m có kho?ng 2000 tr? em r?i kh?i tr??ng h?c và gia ?ình. Ch? m?t s? ít trong s? các em ???c ??n các trung tâm ti?p nh?n. Nh?ng em khác có nguy c? h?y ho?i cu?c ??i t??i tr? c?a h? trong r??u chè, m?i dâm, tr?m c?p, b?o l?c, ma túy, t?i ph?m và nhà tù”. Cha ?ã thành l?p m?t m?ng l??i t??ng tr?, có th? ?ón nh?n, h? tr? các em và d?n d?n tái hòa nh?p các em vào b?i c?nh c?a gia ?ình và xã h?i.

H?ng Th?y – Vatican