T?NG QUAN V? CARITAS

“Caritas” theo nguyên ng? Latinh ngh?a là Yêu th??ng – Bác ái. Caritas là d?u ch? tình yêu c?a Thiên Chúa dành cho con ng??i, m?t tình yêu t? nguy?n và không biên gi?i. Caritas minh ch?ng cho tình yêu Thiên Chúa gi?a chúng ta, m?t tình yêu dành cho m?i dân t?c, cách riêng cho nh?ng ng??i nghèo kh?. Caritas c?ng là tên m?t t? ch?c trong Giáo h?i Công giáo có nhi?m v? ?i?u ph?i, c? võ vi?c th?c thi bác ái xã h?i.

Caritas Qu?c t?

Caritas Qu?c t? (Caritas Internationalis) là m?t t? ch?c bác ái trên ph?m v? toàn c?u c?a H?i thánh Công giáo, bao g?m 165 thành viên. T? ch?c này ???c thành l?p t? n?m 1951, hi?n nay ?ang ho?t ??ng trên 200 vùng lãnh th?, có Tr? s? chính t?i Vatican và có v?n phòng t?i New York (Hoa K?), Geneva (Thu? S?), và làm vi?c v?i các t? ch?c qu?c t? khác.

L?y ngu?n c?m h?ng t? các giá tr? Tin M?ng và Giáo hu?n Công giáo, Caritas Qu?c t? ho?t ??ng trong các lãnh v?c chính: c?u tr? kh?n c?p, thúc ??y s? phát tri?n toàn di?n c?a con ng??i, góp ph?n vào vi?c xoá ?ói gi?m nghèo và xây d?ng hoà bình.

Caritas Vi?t Nam

Caritas Vi?t Nam là t? ch?c ho?t ??ng bác ái xã h?i tr?c thu?c H?i ??ng Giám M?c Vi?t Nam (H?GMVN). Caritas Vi?t Nam bao g?m V?n phòng Caritas Vi?t Nam và 27 Caritas Giáo ph?n. Trong m?i Caritas Giáo ph?n, m?ng l??i Caritas ???c tri?n khai ??n giáo h?t, giáo x?. D??i ánh sáng c?a L?i Chúa và Giáo hu?n c?a Giáo H?i, m?i thành viên trong gia ?ình Caritas th?c thi ho?t ??ng bác ái mang ??c tính Kitô giáo, h??ng ??n vi?c loan báo Tin M?ng.

L?ch s? hình thành và phát tri?n

Caritas Vi?t Nam ???c thành l?p t?i mi?n Nam Vi?t Nam vào n?m 1965 ?? ?áp ?ng nhu c?u kh?n thi?t c?a nh?ng n?n nhân chi?n tranh. T? tháng 06 n?m 1976, Caritas Vi?t Nam ???c yêu c?u ng?ng ho?t ??ng. Ngày 02 tháng 7 n?m 2008, Chính ph? Vi?t Nam ??ng ý cho H?GMVN tái thi?t l?p Caritas Vi?t Nam và 26 Caritas Giáo ph?n, ho?t ??ng theo tinh th?n bác ái xã h?i c?a Giáo h?i Công giáo. Vào tháng 03 n?m 2011, Caritas Vi?t Nam gia nh?p Caritas Á Châu và tr? thành thành viên chính th?c c?a Caritas Qu?c t? vào tháng 05 n?m 2011.

Tr? s? Caritas Vi?t Nam

Giai ?o?n ??u, v?n phòng Caritas Vi?t Nam làm vi?c t?i Trung tâm Công giáo, s? 72/12 Tr?n Qu?c To?n, qu?n 3, TP. HCM. N?m 2011, V?n phòng chuy?n sang ngôi nhà thuê t?i s? 23/25, ???ng D2, V?n Thánh B?c, qu?n Bình Th?nh, TP. HCM. Sau nhi?u n?m xây d?ng, tr? s? m?i c?a Caritas Vi?t Nam ???c khánh thành vào ngày 16 tháng 4 n?m 2015 v?i s? hi?n di?n c?a h?u h?t các Giám m?c thu?c H?GMVN, ??i di?n c?a các ??i tác, các t? ch?c trong và ngoài n??c cùng các v? khách quý. T? ?ó, V?n phòng Caritas Vi?t Nam làm vi?c t?i tr? s? Caritas Vi?t Nam, s? 319 Qu?c l? 13, ph??ng Hi?p Bình Ph??c, qu?n Th? ??c, TP. HCM.

T?m nhìn

H??ng ??n m?t xã h?i nhân v?n, trong ?ó m?i ng??i s?ng yêu th??ng và x?ng v?i nhân ph?m c?a mình, ?? làm ch?ng cho tình yêu Thiên Chúa.

S? m?ng

?? xây d?ng n?n v?n minh tình th??ng Caritas Vi?t Nam có nh?ng s? m?ng:
–    Tôn tr?ng nhân ph?m và b?o v? s? s?ng con ng??i qua vi?c th?c thi bác ái và loan báo Tin M?ng cho m?i ng??i
–    Xây d?ng môi tr??ng s?ng lành m?nh và liên ??i trong tình bác ái Kitô giáo
–    ??ng hành và h?p tác v?i Caritas Giáo ph?n tri?n khai các ho?t ??ng bác ái xã h?i theo các d? án / ch??ng trình ?ã ?? ra, ??c bi?t là cho nh?ng ng??i d? b? t?n th??ng, không phân bi?t tôn giáo, s?c t?c

Giá tr? c?t lõi

–    Yêu th??ng
–    Công b?ng
–    Tôn tr?ng

??i t??ng ph?c v?

Caritas Vi?t Nam h??ng ??n ph?c v? con ng??i, ??c bi?t là nh?ng ng??i nghèo v?t ch?t l?n tinh th?n, ng??i d? b? t?n th??ng, b? b? r?i, ho?c b? g?t ra bên l? xã h?i.


Công V?n C?a Nhà N??c
C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh Phúc
BAN TÔN GIÁO CHÍNH PH? 

S?: 941 / TGCP-CG
V/v ??ng ký ho?t ??ng cho h?i ?oàn Caritas Vi?t Nam
Hà N?i, ngày 02 tháng 7 n?m 2008

Kính g?i: C? Giám m?c Nguy?n Chu Trinh, Giám m?c giáo ph?n Xuân L?c, Ch? t?ch U? ban Bác ái Xã h?i, H?i ??ng Giám m?c Vi?t Nam.
Ban Tôn Giáo Chính ph? g?i ??n Quý C? l?i chào m?ng trân tr?ng và xin tr? l?i v? vi?c Quý C? xin s? d?ng tên Caritas Vi?t Nam trong U? ban Bác ái Xã h?i, và xin ??ng ký ho?t ??ng cho h?i ?oàn Caritas Vi?t Nam nh? sau:

– C?n c? ?i?u 19, ?i?u 33 Pháp l?nh Tín ng??ng, tôn giáo và ?i?u 11 Ngh? ??nh 22/CP c?a Chính ph? h??ng d?n thi hành h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Pháp l?nh tín ng??ng, tôn giáo.

– C?n c? ý ki?n c?a các c? quan h?u quan và ??a ph??ng liên quan.
Ban Tôn giáo Chính ph? ch?p thu?n ?? ngh? c?a Quý C? v? vi?c s? d?ng tên Caritas Vi?t Nam và ??ng ký ho?t ??ng cho Caritas Vi?t Nam thu?c U? ban Bác ái Xã h?i, H?i ??ng Giám m?c Vi?t Nam. Caritas các giáo ph?n ???c s? d?ng tên Caritas g?n li?n v?i tên giáo ph?n và ph?i ??ng ký ho?t ??ng v?i các U? ban Nhân dân c?p t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng.

Tuy nhiên, hi?n ch?a có quy ??nh c?a Nhà n??c v? vi?c cho t? ch?c phi chính ph? n??c ngoài hay m?ng l??i các t? ch?c phi chính ph? n??c ngoài l?p chi nhánh hay t? ch?c c?a mình ? Vi?t Nam, nên không ??t v?n ?? thành l?p chi nhánh riêng c?a Caritas qu?c t? t?i Vi?t Nam.

Caritas Vi?t Nam ho?t ??ng theo pháp lu?t Vi?t Nam và n?i quy c?a Caritas Vi?t Nam (?ính kèm), và ch?u s? h??ng d?n c?a c? quan qu?n lý Nhà n??c v? tôn giáo ??i v?i các ho?t ??ng mang tính h?i ?oàn tôn giáo và c?a c? quan qu?n lý ??i v?i các t? ch?c phi chính ph? v? ho?t ??ng  trong l?nh v?c t? thi?n xã h?i nhân ??o.

Ban Tôn giáo Chính ph? xin trân tr?ng thông báo ?? Quý C? bi?t và th?c hi?n.
N?i nh?n:
– Nh? trên;
– B? Công an (A 41);
– B? N?i vu (V? TCPCP);
– Liên hi?p các t? ch?c HN Vi?t Nam (PACCOM);
– L?u VT, CG (2)


H?i ??ng Giám m?c Vi?t Nam
40 Nhà Chung – Hà N?i

B?N XÁC NH?N
C?A H?I ??NG GIÁM M?C  VI?T NAM
V? CARITAS VI?T NAM

H?i ??ng Giám m?c Vi?t Nam (H?GMVN) trong phiên h?p th??ng niên t?i Toà Giám M?c Xuân L?c, t? ngày 22 ??n 26-09-2008, ?ã xác nh?n r?ng :
Trong hoàn c?nh hi?n nay c?a xã h?i Vi?t Nam, H?GMVN c?n t? ch?c Caritas Vi?t Nam nh? m?t Hi?p h?i ?? giúp ?? m?t cách có hi?u qu? nh?ng ng??i nghèo kh?, b?nh t?t, nh?ng n?n nhân thiên tai, nh?ng n?n nhân xã h?i nh? nh?ng ng??i nhi?m HIV/AIDS, nh?ng ng??i nghi?n ma tuý, nh?ng ph? n? tr? em b? l?m d?ng tình d?c…

H?GMVN vui m?ng và hy v?ng khi nh?n ???c tin Nhà n??c Vi?t Nam cho phép tái l?p Caritas Vi?t Nam trong t?t c? các giáo ph?n c?a Giáo H?i Vi?t Nam c?ng nh? cho phép hoà nh?p vào ho?t ??ng Caritas toàn c?u.

H?GMVN sau khi nghiên c?u và th?o lu?n ?ã chu?n y n?i quy c?a Caritas Vi?t Nam do U? Ban Bác ái Xã h?i ?? trình. Quy ch? này xác ??nh m?c ?ích, tôn ch?, nhi?m v?, nguyên t?c ho?t ??ng, t? ch?c c?a Caritas Vi?t Nam t?i Trung ??ng c?ng nh? t?i các giáo ph?n.

H?GMVN ??ng ý và mong mu?n Caritas Vi?t Nam ???c sát nh?p vào Caritas Internationalis ?? cùng th?c hi?n ho?t ??ng bác ái theo ???ng h??ng chung c?a Giáo H?i toàn c?u.

H?GMVN mong ??c nhi?u tín h?u tham gia vào Caritas Vi?t Nam ?? th?c hi?n tình bác ái c?a Chúa Kitô cho m?i ng??i.
Xin Chúa chúc lành cho t?t c? nh?ng ai tham d? Hi?p h?i này.

Làm t?i Xuân L?c, ngày 25-09-2008
TM. H?I ??NG GIÁM M?C VI?T NAM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L?i Gi?i Thi?u

 ??C CHA ?A MINH NGUY?N CHU TRINH
CH? T?CH U? BAN BÁC ÁI XÃ H?I – CARITAS VI?T NAM

Kính th?a Quý H?ng y, Quý ??c Cha,
Quý cha, Quý tu s? nam n? và anh ch? em giáo dân thân m?n,

Caritas Vi?t Nam ?ã ???c Nhà n??c cho phép tái l?p trên ??t n??c chúng ta và trong m?i giáo ph?n nh? m?t hi?p h?i th?c hi?n các ho?t ??ng bác ái xã h?i. H?i ??ng Giám m?c Vi?t Nam, trong k? h?p th??ng niên, t? ngày 25-9-2008, t?i Xuân L?c, ?ã xác nh?n t?m quan tr?ng và s? c?n thi?t c?a t? ch?c này trong Giáo h?i Vi?t Nam, c?ng nh? trân tr?ng gi?i thi?u Hi?p h?i này v?i c?ng ??ng tín h?u.

Trong l?ch s? ho?t ??ng, các t? ch?c trong m?ng l??i Caritas qu?c t? ?ã t?ng giúp ?? r?t nhi?u cho dân t?c và Giáo h?i Vi?t Nam, nhi?u ng??i khi nghe ??n Caritas là liên t??ng ??n tài tr? v?t ch?t mà quên m?t ?ây là m?t Hi?p h?i thúc ??y tinh th?n bác ái, chia s? tình th??ng c?a Thiên Chúa cho m?i ng??i.
H?n n?a, Caritas còn là m?t t? ch?c Công giáo Ti?n hành ?? c? v? vi?c loan báo Tin M?ng c?u ?? c?a ??c Giêsu Kitô cách thi?t th?c qua vi?c giúp ?? nh?ng ng??i nghèo kh?, t?t b?nh, b? g?t ra ngoài l? xã h?i.

Caritas th?t s? ?ã ??i m?i b?n ch?t và ph??ng th?c hành ??ng khi ??c Thánh Cha Bênê?ictô XVI ch? ??nh v? H?ng y ??u tiên, Oscar Andres Rodriguez, làm Ch? t?ch Caritas Internationalis thay cho nh?ng ng??i giáo dân gi? ch?c v? này t? m?y ch?c n?m nay. Hành ??ng này nh? mu?n xác ??nh Giáo H?i toàn c?u mu?n hi?p h?i Caritas ?óng vai trò l?n lao h?n trong sinh ho?t c?a Giáo H?i và ng??i tín h?u c?n xác tín r?ng “ho?t ??ng bác ái chính là trách nhi?m c?a m?i tín h?u và c?ng là b?n ch?t c?a Giáo h?i Công giáo” nh? ??c Thánh Cha ?ã xác ??nh trong Thông ?i?p Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình Yêu, s? 20).

Chính vì mu?n ?áp ?ng nh?ng thay ??i trong xã h?i và Giáo h?i mà U? ban Bác ái Xã h?i – Caritas Vi?t Nam ?ã so?n th?o b?n Quy ch? – N?i quy này ?? trình bày ?ôi nét v? l?ch s?, m?c ?ích, tôn ch?, nguyên t?c hành ??ng, c? c?u t? ch?c và ?i?u hành, c?ng nh? ???ng h??ng sinh ho?t c?a Caritas Vi?t Nam.

Tôi xin trân tr?ng gi?i thi?u B?n C?m Nang Caritas Vi?t Nam này ??n toàn th? c?ng ??ng Dân Chúa sau khi ?ã ???c góp ý và b? sung thêm nh?ng ?i?u còn thi?u qua H?i Ngh? Ra M?t Caritas Vi?t Nam t?i Xuân L?c t? ngày 21-24/10/2008. ??c mong b?n Quy Ch? s?m ???c áp d?ng th? nghi?m ?? m?i thành viên Caritas Vi?t Nam có th? tham gia xây d?ng n?n v?n minh tình yêu n?i Giáo H?i và Xã h?i.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành và ??c M? La Vang chuy?n c?u cho t?t c? chúng ta.

Làm t?i Xuân L?c
Ngày L? các Thánh T? ??o Vi?t Nam, 24-11-2008
Gm. ?a Minh Nguy?n Chu Trinh
Ch? t?ch UBBAXH – Caritas Vi?t Nam