L?i c?u nguy?n thành kh?n cho trái ??t c?a chúng ta

Vi?c ???c ch?n làm ng??i c?m ?u?c cho Th? v?n h?i là ?i?u th?t b?t ng? v?i cha Vincenzo. M?t hôm cha Vincenzo nghe ?i?n tho?i reo; tr? l?i ?i?n tho?i, cha nghe ??u dây bên kia nói: “Alô, ?ây là ?y ban Olimpic c?a Hàn qu?c”. L?p t?c cha Vincenzo ngh?: “Ch?c h? bi?t v? k? n?ng ?ua xe ??p c?a mình và mu?n tri?u t?p mình vào ??i tuy?n qu?c gia.” Ý ngh? ?ó ch? ch?t thoáng qua và r?i m?t ý ngh? khác xu?t hi?n: “Nh?ng mà t?i Th? v?n h?i mùa ?ông thì không có môn ?ua xe ??p.” V?y thì chuy?n gì ?ây? Th? là cha ch?m chú l?ng nghe h?n. ??u dây bên kia ti?p t?c nói: “Tôi g?i cha b?i vì tôi mu?n có m?t trong nh?ng ng??i c?m ?u?c Th? v?n h?i.” Cha Vincenzo ?áp l?i: “Xin l?i, có th? có s? nh?m l?n. Tôi là Vincenzo Bordo và tôi là m?t ng??i Ý.” Bên kia ti?p t?c nói: “Có, chúng tôi bi?t ?i?u ?ó.” Cha c?ng nói ti?p: “Nh?ng tôi là m?t ng??i ngo?i qu?c.” Cha nghe h? tr? l?i: “Chính vì th? mà chúng tôi g?i cha. Tinh th?n Th? v?n h?i là tinh th?n huynh ?? toàn c?u và lòng hi?u khách và qua c? ch? này chúng tôi mu?n nói v?i ??ng bào c?a chúng tôi r?ng t?t c? nh?ng ng??i s?ng và làm vi?c ? ?ây là m?t ph?n c?a dân t?c này, không có s? phân bi?t ??i x? hay ??nh ki?n và h? là m?t ph?n c?a l?ch s? tuy?t v?i mà chúng ta ?ang cùng nhau xây d?ng.”