1. Linh ??o là gì?
Linh ??o là con ???ng trong ??i s?ng n?i tâm d?n ??a con ng??i t?i cu?c s?ng có ý ngh?a phong phú và h?nh phúc viên mãn. Linh ??o k?t tinh nh?ng giáo hu?n khôn ngoan, nh?ng kinh nghi?m quý báu v? tinh th?n ???c hi?n nhân bao ??i tích l?y và l?u truy?n. Nh? ?ó, khi s?ng theo linh ??o, ng??i ta ???c khai tâm m? trí trên ???ng tìm v? Chân Thi?n M?. H? kín múc t? ?ó ngu?n l?c linh thiêng chi ph?i m?i ho?t ??ng trong ??i mình. Linh ??o th??ng ???c các tôn giáo truy?n d?y và h??ng d?n th?c hành.

2. Linh ??o Ki-tô giáo
Linh ??o Ki-tô giáo ??t n?n t?ng trên giáo hu?n và ??i s?ng c?a ??c Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm ng??i, Thiên Chúa th?t và là con ng??i th?t. ??c Giê-su là khuôn m?t “h?u hình c?a Chúa Cha vô hình”, là “???ng, là S? th?t và là S? s?ng” (Ga 14,6), d?n ??a nhân lo?i ??n cùng Thiên Chúa Cha.

Ki-tô h?u là ng??i theo linh ??o Ki-tô giáo, t?c là b??c theo ??c Giê-su Ki-tô, tr? nên ‘??ng hình ??ng d?ng’ v?i Ngài, chia s? chính s?c s?ng c?a Ngài. ?n g?i, s? m?ng c?a Ki-tô h?u là làm môn ?? c?a ??c Giê-su, làm ch?ng nhân c?a Ngài cho tr?n gian.

Tuy cùng theo ??c Giê-su, nh?ng qua dòng l?ch s? Giáo H?i, ?ã có nh?ng v? thánh, nh?ng dòng tu,… v?ch ra nh?ng ‘???ng l?i nên thánh’ v?i ?i?m nh?n m?nh khác nhau. Ng??i ta c?ng g?i nh?ng ???ng l?i này là ‘linh ??o’.

D??i s? h??ng d?n c?a Chúa Thánh Th?n, nh?ng ng??i theo các linh ??o ?ó mu?n th? hi?n m?t khía c?nh riêng bi?t n?i ??c Ki-tô. M?i linh ??o là m?t h??ng ?i, m?t cách s?ng riêng, ?? ??a các giá tr? cao siêu c?a Tin M?ng thâm nh?p và bi?n ??i t? bên trong nh?ng b?i c?nh v?n hoá, kinh t?, chính tr?, xã h?i, ??a lý khác bi?t.

Chúa Thánh Th?n h?ng gìn gi?, h??ng d?n và canh tân H?i Thánh trong cu?c hành trình ??c tin trên tr?n gian này.
M?i Ki-tô h?u, nh? bí tích Thánh T?y, ???c m?i g?i th?c thi s? m?ng c?a Giáo H?i. B?i v?y dù theo linh ??o nào, thì s?ng “linh ??o” ph?i là ‘s?ng theo Th?n Khí’ (Rm 8,4) và s?ng trong s? hi?p thông v?i H?i Thánh. Nói th? có ngh?a là, h? ph?i s?ng ??c tin, th?c thi lòng m?n Chúa yêu ng??i theo m?u g??ng c?a Chúa Kitô d??i s? h??ng d?n c?a Chúa Thánh Th?n. H? ph?i ???c Giáo H?i là M? và Th?y d?y d? b?ng l?i giáo hu?n và nuôi d??ng b?ng ân s?ng c?a các bí tích và L?i Chúa.

3. Linh ??o Caritas
‘Caritas’ là ti?ng La-tinh, có ngh?a là: bác ái, tình yêu r?ng l?n. Caritas là t? ch?c trong Giáo H?i Công giáo có nhi?m v? ?i?u ph?i, c? võ vi?c th?c thi bác ái xã h?i. Vì v?y, Caritas không ph?i là m?t c? quan t? thi?n xã h?i thu?n tuý, và h?i viên Caritas c?ng không làm vi?c bác ái v?i cùng m?t ??ng l?c và ý h??ng hay cách th? nh? m?t nhân viên công tác xã h?i. Nh? m?i ho?t ??ng c?a Giáo H?i, ho?t ??ng c?a Caritas ph?i ???c thúc ??y b?i Chúa Thánh Th?n. Do ?ó, Caritas có m?t ‘linh ??o’ ?? h??ng d?n ??i s?ng c?a ng??i làm công tác bác ái xã h?i. S?ng “linh ??o Caritas” là s?ng d??i tác ??ng c?a Chúa Thánh Th?n, ??ng làm cho h? tham d? m?t cách trung thành và tin t??ng vào s? m?ng c?a Chúa Ki-tô là yêu th??ng m?i ng??i, ??c bi?t nh?ng ng??i nghèo, ng??i ?au kh? b?nh t?t, ng??i b? b? r?i. L?i Chúa, truy?n th?ng và giáo hu?n v? bác ái c?a H?i Thánh là su?i ngu?n cho linh ??o Caritas.

4. Linh ??o Caritas Vi?t Nam
Là ng??i Vi?t Nam, chúng ta k? th?a truy?n th?ng ??o ??c dân t?c v?n ?? cao lòng hi?u th?o, tình gia t?c, tình làng ngh?a xóm, tình ??ng h??ng ??ng bào, m?i t??ng thân t??ng ái, ‘lá lành ?ùm lá rách’, tôn tr?ng s? hài hoà, và các sinh ho?t c?ng ??ng. H?i viên Caritas trân tr?ng gi? gìn nh?ng nét v?n hoá ?ó và làm cho ??p thêm b?ng cách s?ng linh ??o c?a mình. Linh ??o Caritas v?ch ra cho m?i ng??i con ???ng nên thánh b?ng cách nh? ánh sáng và s?c m?nh c?a Chúa Thánh Th?n, s?ng và tr? nên hi?n thân c?a tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi trong xã h?i Vi?t Nam ngày hôm nay.

N?n t?ng linh ??o này là tình yêu c?a Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Th?n. “Thiên Chúa là Tình Yêu. M?i s? ??u b?t ngu?n t? tình yêu Thiên Chúa, m?i s? ??u ???c ??nh hình b?i tình yêu ?y, và m?i s? ??u quy h??ng v? tình yêu ?y.”  ?? hi?u bi?t tình yêu Thiên Chúa, h?i viên Caritas Vi?t Nam ???c m?i g?i chiêm ng??ng và b?t ch??c Chúa Giê-su Ki-tô, Hi?n Thân Tình Yêu Chúa trên tr?n gian. N?i Ngài, chúng ta nh?n ra:
M?t Thiên Chúa Nh?p Th? luôn s?n sàng ra kh?i chính mình:

–    s?n sàng t? h? và h?y mình ra không,
–    t? ??ng hoá mình v?i ng??i hèn m?n,
–    ?? cho con ng??i ???c làm con Thiên Chúa;

M?t Thiên Chúa hi?p thông:
–    nên m?t v?i Chúa Cha và Chúa Thánh Th?n,
–    “hy sinh thân mình, phá ?? b?c t??ng ng?n cách là s? thù ghét” (Ep 2,14),
–    ?? quy t? nhân lo?i vào trong gia ?ình Thiên Chúa;

M?t Thiên Chúa Tình Yêu quy?t ??nh tr? nên ng??i nghèo:
–    g?n g?i v?i t?i nhân và k? kh?n cùng,
–    hi?n thân ch?u ch?t trên cây th?p giá,
–    ?? cho muôn ng??i ???c “s?ng và s?ng d?i dào” (Ga 10,10).

?i?u r?t quan tr?ng là ng??i h?i viên ph?i s?ng k?t hi?p v?i Chúa Giê-su Ki-tô, cách riêng, g?p g? Ngài trong bí tích Thánh Th?, ?? Ngài ??i m?i tâm h?n và thúc ??y h? làm s? gi? tình yêu và ch?ng nhân Tin M?ng c?a Ngài. H?i viên Caritas ho?t ??ng m? N??c Chúa ? kh?p m?i n?i và cho m?i ng??i nh?ng ??i t??ng Caritas ph?c v? cách ??c bi?t là ng??i nghèo, nghèo v? v?t ch?t c?ng nh? tinh th?n. Vi?c bác ái trong Caritas, k? th?a truy?n th?ng th?c thi bác ái và d?a trên h?c thuy?t xã h?i c?a H?i Thánh, là vi?c bác ái có t? ch?c n?m trong c? c?u c?a H?i Thánh ??a ph??ng c?ng nh? H?i Thánh toàn c?u.