Ban bác ái xã h?i – Caritas Phát Di?m

  • ??a ch?: 75 Phát Di?m ?ông – Kim S?n – Ninh Bình
  • ?T: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
  • Email: tgmpdiem@gmail.com

 

Ph? trách chính:

  • Tr??ng ban: Cha Gioan ?? V?n Khoa
  • ?i?n tho?i: 09xx.xxx.xxx