“Cho thì có phúc h?n là nh?n” (Cv.20.35).

Caritas Vi?t Nam k?t h?p cùng các Caritas Giáo ph?n n? l?c không ng?ng giúp ?? nh?ng ng??i nghèo kh?, b? b? r?i, b? g?t ra ngoài l? xã h?i. Vì th?, m?i c? ch? nh? c?a Quý v? s? ch?m ??n và làm ?m lên m?i trái tim c?a nh?ng ng??i kh? h?nh.

S? ti?n quyên góp c?a Quý v? s? ???c dùng vào ch??ng trình c?u tr? ??ng bào b? thiên tai, giúp cho con em di dân có hoàn c?nh khó kh?n, nh? h?c sinh, sinh viên nghèo ? vùng sâu vùng xa ???c c?p sách ??n tr??ng, hay l?p ??t h? th?ng n??c s?ch cho ng??i dân ? nh?ng vùng b? ô nhi?m n?ng, giúp cho nh?ng ng??i có HIV/ AIDS và b? khuy?t t?t ???c tái hoà nh?p c?ng ??ng, giúp cho vi?c b?o v? s? s?ng…

M?i ?óng góp c?a Quý v? hôm nay s? cùng chúng tôi góp ph?n thay ??i ??i s?ng ngày mai c?a h?.

??a Ch? liên l?c:

U? BAN BÁC ÁI XÃ H?I – CARITAS VI?T NAM
TR?C THU?C H?I ??NG GIÁM M?C VI?T NAM
?i?n tho?i: +84 (028) 3727-1904

  • Email v?n phòng Caritas: caritasvietnamccsa@gmail.com
  • Website: www.caritasvietnam.org

TÀI KHO?N NGÂN HÀNG
Tên tài kho?n: UBBAXH CARITAS VIET NAM

S? tài kho?n cho ti?n:
VND: 033.1.00.379133.5
USD: 033.1.37.379370.5
EURO: 033.1.14.380725.6
Ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh Sài Gòn, 69 Bùi Th? Xuân, Q.1, Tp. HCM
Swift code: BFTVVNVX
Bank code: 79203008
* Xin quý v? không chuy?n vào tài kho?n nào khác ngoài tài kho?n này vì b?t c? lý do gì.