M?t gia ?ình nhân lo?i không còn nghèo ?ói

Có l? cu?c s?ng c?n nhi?u h?n nh?ng tr?i nghi?m, nh?ng quan sát. Nh?ng hình ?nh trên ti-vi, nh?ng câu chuy?n ???c mô t? cách t? m? trong truy?n, nh?ng v?n th? ???c d?t cách khéo léo trong sách v? c?ng không th? nào l?t t? h?t ???c c?m xúc chân th?t b?ng m?t chuy?n ?i th?c t?, ?? ta có ???c nh?ng c?m nh?n th?t ??i th??ng, th?t dung d?. Chuy?n ?i ??y ý ngh?a ??n th?m t?ng gia ?ình c?a các em trong ch??ng trình Con ???ng Sáng – Caritas Slovakia ? các Giáo ph?n Thái Bình, Hà T?nh và Hu? ?ã mang l?i c?m nghi?m ?ó cho chúng tôi – ban khuy?n h?c Caritas Vi?t Nam.