Caritas Phát Di?m ho?t ??ng trong nh?ng lãnh v?c sau:

 • C?u tr? thiên tai: C?u tr? kh?n c?p và h? tr? ph?c h?i sau thiên tai
 • H? tr? ng??i nhi?m HIV/AIDS: xây d?ng m?ng l??i, hình thành và duy trì nhóm t? l?c t?i các Caritas Giáo ph?n ?? h? tr? ng??i có H hoà nh?p c?ng ??ng, gi?m k? th?
 • H? tr? ng??i ng??i khuy?t t?t và b?nh nhân phong hòa nh?p c?ng ??ng: thi?t l?p m?ng l??i, nâng cao n?ng l?c cho nhân viên chuyên trách, ??ng th?i hình thành và phát tri?n Câu l?c b? h? tr? ng??i khuy?t t?t t?i các Caritas Giáo ph?n
 • Khuy?n h?c: Ch??ng trình h? tr? h?c b?ng Con ???ng Sáng Caritas Vi?t Nam, Caritas Slovakia nh?m giúp các em ? các vùng sâu vùng xa có ?i?u ki?n ??n tr??ng
 • Bác Ái di dân: h? tr? tr? di dân có hoàn c?nh khó kh?n thông qua ch??ng trình giáo d?c ph? c?p; gi?i thi?u và ??ng hành v?i th?c t?p sinh lao ??ng t?i Nh?t B?n
 •  B?o v? s? s?ng: truy?n thông và tham v?n ?? góp ph?n gi?m thi?u tình tr?ng n?o phá thai ??c bi?t n?i ng??i tr?
 • Phòng ch?ng buôn ng??i: truy?n thông và tham v?n cho ng??i lao ??ng trong vi?c di c? an toàn ?? góp ph?n gi?m thi?u s? n?n nhân c?a t? n?n buôn ng??i
 • B?o v? môi tr??ng: nâng cao nh?n th?c b?o v? môi tr??ng và bi?n ??i khí h?u và khuy?n khích b?o v? ngôi nhà chung theo tinh th?n thông ?i?p Laudato Si’
 • Ch??ng trình h? tr? l?p ??t h? th?ng n??c s?ch t?i nh?ng vùng sâu vùng xa, n?i ngu?n n??c b? ô nhi?m
 • Ch??ng trình trao xe l?n xe l?c và các ph??ng ti?n h? tr? ng??i khuy?t t?t, ng??i nghèo ng??i già
 • Ch??ng trình nh?p tim dành cho tr? em t? 0 -20 tu?i