NGHI TH?C GIA NH?P H?I VIÊN CARITAS VI?T NAM

C? hành ngoài Thánh l?

1.    D?u Thánh Giá (C? ??ng)

2.    Kh?n c?u Chúa Thánh Th?n

–    ND: Chúng ta kh?n c?u Chúa Thánh Th?n ng? xu?ng trên c?ng ?oàn chúng ta, cách riêng trên nh?ng anh ch? em s?p tr? thành H?i viên Caritas Vi?t Nam, giúp anh ch? em tr? nên nh?ng ng??i nhi?t thành th?c thi bác ái trong Giáo h?i và xã h?i.
–    Hát ho?c ??c kinh Chúa Thánh Th?n

3.    L?i nguy?n:

–  CS: L?y Thiên Chúa là Tình Yêu Tuy?t ??i, Chúa không ng?ng bày t? lòng xót th??ng h?i hà c?a Chúa cho nhân lo?i, nh?t là cho nh?ng ng??i nghèo khó và kh?n cùng. Gi? ?ây, xin Chúa gia t?ng ??c ái trong tâm h?n chúng con, giúp chúng con trung thành th?c thi Linh ??o Bác ái c?a H?i Thánh Công Giáo, góp ph?n xây d?ng xã h?i theo tinh th?n c?a Tin M?ng và làm ch?ng cho tình yêu Chúa gi?a lòng th? gi?i. Chúng con c?u xin nh? ??c Giêsu Kitô, Chúa chúng con
–    C?: Amen.

4.    ?ôi l?i c?a v? ch? s? (M?i C? ng?i)

5.    ??c “Quy?t ??nh xác nh?n t? cách H?i viên Caritas Vi?t Nam”

ND: Sau m?t th?i gian tìm hi?u v? Caritas, h?c h?i nh?ng ?i?u l? và N?i quy c?ng nh? th? hi?n ??i s?ng bác ái theo tinh th?n Kitô giáo, m?t s? anh ch? em trong c?ng ?oàn chúng ta ?ã vi?t ??n chính th?c ghi danh vào H?i viên Caritas Vi?t Nam.
V?i s? xác nh?n c?a Giáo x?, th?nh nguy?n c?a anh ch? em ?ã ???c Caritas Giáo ph?n ch?p thu?n. Kính m?i Tr??ng ban Caritas Giáo x? lên ??c Quy?t ??nh c?a Caritas Giáo ph?n.
–    Tr??ng ban Caritas Giáo x? ??c “Quy?t ??nh”

6.    V? ch? s? trao th? H?i viên

–  M?i các ?ng viên ti?n lên phía tr??c
–  ND: Th? H?i viên là m?t b?ng ch?ng anh ch? em thu?c v? Caritas Vi?t Nam. Anh ch? em hãy th?c thi lòng bác ái nh? Chúa ?ã d?y, ?? t?m th? này mang giá tr? th?c s? và ??i s?ng c?a anh ch? em minh ch?ng ???c tình yêu Thiên Chúa cho nhân lo?i.
–    CS ?eo th? cho t?ng H?i viên

7.    Các tân H?i viên ??c “Kinh Qu?ng ??i”

–    ND: V?i quy?t tâm b??c theo con ???ng th?c thi bác ái theo tinh th?n Tin M?ng, các tân H?i viên Caritas Vi?t Nam s? ??c lên L?i kinh Qu?ng ??i, là l?i kinh m?i ngày dâng lên Chúa nh? m?t s? khiêm nh??ng tín thác c?a anh ch? em tr??c s? m?nh l?n lao c?a Caritas.
–    M?i C? ??ng hi?p thông trong l?i c?u nguy?n
–    Các tân H?i viên ??c l?i kinh Qu?ng ??i

8.    Hát m?t bài t? ?n

9.    K?t thúc

 

NGHI TH?C GIA NH?P H?I VIÊN CARITAS VI?T NAM

C? hành trong Thánh l?

1.    Sau kinh Tin Kính, m?i C? kh?n c?u Chúa Thánh Th?n
–    ND: Chúng ta kh?n c?u Chúa Thánh Th?n ng? xu?ng trên c?ng ?oàn chúng ta, cách riêng trên nh?ng anh ch? em s?p tr? thành H?i viên Caritas Vi?t Nam, giúp anh ch? em tr? nên nh?ng ng??i nhi?t thành th?c thi bác ái trong Giáo h?i và xã h?i.
–    Hát ho?c ??c kinh Chúa Thánh Th?n

2.    L?i nguy?n:
–    CS: L?y Thiên Chúa là Tình Yêu Tuy?t ??i, Chúa không ng?ng bày t? lòng xót th??ng h?i hà c?a Chúa cho nhân lo?i, nh?t là cho nh?ng ng??i nghèo khó và kh?n cùng. Gi? ?ây, xin Chúa gia t?ng ??c ái trong tâm h?n chúng con, giúp chúng con trung thành th?c thi Linh ??o Bác ái c?a H?i Thánh Công Giáo, góp ph?n xây d?ng xã h?i theo tinh th?n c?a Tin M?ng và làm ch?ng cho tình yêu Chúa gi?a lòng th? gi?i. Chúng con c?u xin nh? ??c Giêsu Kitô, Chúa chúng con
–    C?: Amen.
3.    ??c “Quy?t ??nh xác nh?n t? cách H?i viên Caritas Vi?t Nam”
ND: Sau m?t th?i gian tìm hi?u v? Caritas, h?c h?i nh?ng ?i?u l? và N?i quy c?ng nh? th? hi?n ??i s?ng bác ái theo tinh th?n Kitô giáo, m?t s? anh ch? em trong c?ng ?oàn chúng ta ?ã vi?t ??n chính th?c ghi danh vào H?i viên Caritas Vi?t Nam.
V?i s? xác nh?n c?a Giáo x?, th?nh nguy?n c?a anh ch? em ?ã ???c Caritas Giáo ph?n ch?p thu?n. Kính m?i Tr??ng ban Caritas Giáo x? lên ??c Quy?t ??nh c?a Caritas Giáo ph?n.
–    Tr??ng ban Caritas Giáo x? ??c “Quy?t ??nh”
4.    V? ch? s? trao th? H?i viên

–  M?i các ?ng viên ti?n lên phía tr??c
–  ND: Th? H?i viên là m?t b?ng ch?ng anh ch? em thu?c v? Caritas Vi?t Nam. Anh ch? em hãy th?c thi lòng bác ái nh? Chúa ?ã d?y, ?? t?m th? này mang giá tr? th?c s? và ??i s?ng c?a anh ch? em minh ch?ng ???c tình yêu Thiên Chúa cho nhân lo?i.
–    CS ?eo th? cho t?ng H?i viên
5.    Các tân H?i viên ??c “L?i kinh Qu?ng ??i”
–    ND: V?i quy?t tâm b??c theo con ???ng th?c thi bác ái theo tinh th?n Tin M?ng, các tân H?i viên Caritas Vi?t Nam s? ??c lên L?i kinh Qu?ng ??i, là l?i kinh m?i ngày dâng lên Chúa nh? m?t s? khiêm nh??ng tín thác c?a anh ch? em tr??c s? m?nh l?n lao c?a Caritas.
–    M?i C? ??ng hi?p thông trong l?i c?u nguy?n
–    Các tân H?i viên ??c l?i kinh Qu?ng ??i

6.    Thánh l? ti?p t?c v?i ph?n L?i nguy?n tín h?u, trong ?ó có 1 l?i nguy?n dành cho tân H?i viên Caritas.

* M?u ?? ngh? mang tính tham kh?o, Caritas Giáo ph?n và Giáo x? có th? so?n nghi th?c riêng phù h?p v?i b?i c?nh ??a ph??ng.