Caritas Vi?t Nam: Thánh l? Khai m?c H?i ngh? th??ng niên 2018Video

Thánh l? khai m?c H?i ngh? th??ng niên 2018 - Caritas Vi?t Nam

Có l? cu?c s?ng c?n nhi?u h?n nh?ng tr?i nghi?m, nh?ng quan sát. Nh?ng hình ?nh trên ti-vi, nh?ng câu chuy?n ???c mô t? cách t? m? trong truy?n, nh?ng v?n th? ???c d?t cách khéo léo trong sách v? c?ng không th? nào l?t t? h?t ???c c?m xúc chân th?t b?ng m?t chuy?n ?i th?c t?, ?? ta có ???c nh?ng c?m nh?n th?t ??i th??ng, th?t dung d?. Chuy?n ?i ??y ý ngh?a ??n th?m t?ng gia ?ình c?a các em trong ch??ng trình Con ???ng Sáng – Caritas Slovakia ? các Giáo ph?n Thái Bình, Hà T?nh và Hu? ?ã mang l?i c?m nghi?m ?ó cho chúng tôi – ban khuy?n h?c Caritas Vi?t Nam.