Category Archives: Tiêu ?i?m

Tiêu ?i?m

Ni?m vui chia s? v?i ng??i vô gia c? c?a Cha Vincenzo Bordo

“Tôi t? c?a Chúa” Cha Vincenzo Bordo là m?t th?a sai dòng Hi?n s? ??c M?, ???c ng??i dân Hàn bi?t ??n v?i tên ti?ng Hàn là cha Kim Ha-jong, ngh?a là “tôi t? c?a Chúa”. Vi?c ???c ch?n làm ng??i c?m ?u?c cho Th? v?n h?i là ?i?u th?t b?t ng? v?i cha Vincenzo. […]